Contractació i Proveïdors

Dades del Perfil del Contractant

Institut Montilivi

Av. Montilivi, 125

17003   Girona

comptabilitat@institutmontilivi.cat

Tel. 972209458   /   Fax  972 209069

Codi de Centre: 17001735

Licitacions

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=15000&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=202184&ambit=1&

Proveïdors

Dins el sistema de Qualitat de l'Institut Montilivi es valoraran els següents criteris per tal de poder ser proveïdor homologat del centre:

 • Preus i condicions econòmiques
 • Facilitat de compra (proximitat física, accessibilitat telefònica, email, web)
 • Atenció al client
 • Servei post-venda
 • Qualitat dels productes
 • Complementari: Sistema de qualitat certificat

Per tal de fer qualsevol pagament caldrà aportar la factura pertinent.

Per dubtes o aclariments podeu contactar al mail: comptabilitat@institutmontilivi.cat

Avís legal

Aquest lloc web, amb adreça http://www.institutmontilivi.cat, és propietat de l'Institut Montilivi, amb seu i domicili social a:

Av Montilivi, 125
17003 – Girona

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de l'Institut Montilivi o dels tercers que n'hagin autoritzat l'ús a l'institut, el qual se'n reserva tots els drets.

La informació administrativa publicada en aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els acords que s'hagin de publicar formalment al DOGC i en altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del seu contingut.

Totes les dades proporcionades pels usuaris d'aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas, i seran tractades d'acord amb el principis de protecció de dades que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com el reglament europeu RGPD 679/2016.


Consideracions preliminars 

Per garantir tots els drets relacionats amb la privacitat dels usuaris, els formularis de la web de l'Institut Montilivi, sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la consecució del fi al qual està destinat el nostre lloc web, que no és un altre que el de facilitar la comunicació i els Objectes d'Aprenentatge entre els usuaris de la nostra comunitat educativa.

A aquest efecte, es requerirà als usuaris dades de caràcter personal en els diferents aplicacions.

En prémer el botó "ENVIAR" dels formularis, l'usuari dóna el seu consentiment al tractament de les seves dades per al compliment del servei.


Control de la Privacitat 

Tant les consultes com les dades de contacte que es generin a partir de la relació entre l'Usuari i la web http://www.institutmontilivi.cat , no seran accessibles ni seran cedides per a l'explotació per terceres empreses. En aquest sentit, ens comprometem a no revelar cap d'aquestes dades ni compartir-les.


Dret d'Oposició, Correcció i Actualització de Dades

L'usuari té dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i a donar-se de baixa del fitxer. En aquest últim cas, l'Institut Montilivi perd la informació automàticament.


Responsabilitats de l'Institut Montilivi

L'Institut Montilivi no garanteix l'accés continu als elements i a la informació continguts en les seves pàgines web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control de l'Institut Montilivi no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

L'Institut Montilivi  no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

L'Institut Montilivi  no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al lloc web de l'institut. Així mateix, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest lloc web, i per tant, no elaborada directament per l'institut o per algun dels seus membres autoritzats.

 

Responsabilitats dels usuaris 

S'entén que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó "ENVIAR" que es troba als formularis de contacte.

Les dades personals dels nostres usuaris són emmagatzemades en una base de dades propietat de l’Institut Montilivi, que garanteix les mesures oportunes, de tipus tècnic i estructural, per tal de prevenir la integritat i la seguretat de la informació personal aportada.

Les dades obtingudes són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims.

Els usuaris d'aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre ells mateixos quan se'ls demani.

Queda prohibit, llevat dels casos en què l'institut ho autoritzi expressament, presentar pàgines web de L'Institut Montilivi sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

 

L'Institut Montilivi es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.

Agenda

Com arribar-hi

Contacte, queixes i suggeriments

Presentació

Presentació

Benvinguts i Benvingudes,

Benvinguts i Benvingudes al web de l'Institut Montilivi de Girona. Una de les característiques de Montilivi és ser un centre acollidor, on tothom és valorat, i no únicament per les seves capacitats acadèmiques sinó també, i molt especialment, per les seves qualitats humanes.

En el nostre Projecte Educatiu de Centre assenyalem que la voluntat de l'Institut Montilivi és esdevenir un centre prestigiós per la seriositat de la seva feina, pel rendiment i l’actitud dels seus estudiants, per la professionalitat dels seu professorat, per la projecció que té a l’entorn social i empresarial, per la iniciativa en la implantació de noves tecnologies, per les relacions amb altres centres i institucions, entre altres.

I què pretenem? El compromís educatiu de l'Institut Montilivi és formar persones competents per a un món canviant, respectuoses amb els altres i l’entorn, amb ganes d’aprendre i col·laborar, coneixedores de la cultura i llengua catalanes, capacitades per assumir els reptes socials, acadèmics i professionals que els esperen.

Aspirem a preparar homes i dones amb un esperit crític, obert, cooperador i democràtic que els ajudi a ser útils a la societat amb un profund sentit ètic i responsable.

Volem que tothom se senti a gust i assumeixi la complexitat i diversitat d’un institut públic ben imbricat en la ciutat, l’entorn i el país.

Quins valors treballem?

 • Adaptació als canvis: estar atent a les necessitats de la societat i de l’entorn econòmic per donar resposta a les diferents necessitats formatives.
 • Innovació i creativitat: promoure un centre viu, innovador, al dia, atent a la millora contínua. Crear un entorn de treball en què es desenvolupin idees i projectes innovadors.
 • Solidaritat i tolerància: acollir l’alumnat, professorat, PAS, famílies, usuaris de manera respectuosa, personalitzada i directa. Rebutjant, per tant, qualsevol tipus de discriminació, fomentant la solidaritat i la tolerància.
 • Cooperació: basar les nostres accions en el treball en equip, de forma coordinada i compartida entre tots els membres de la comunitat educativa.
 • Interelació: assegurar l’intercanvi d’informació entre els col·lectius del centre per tal d’augmentar la participació i l’enriquiment mutus.
 • Participació: organitzar sistemes de representació que permetin la participació i el consens en la presa de decisions. Gestionar el centre basant-se en el diàleg, el convenciment i la influència. Regular els processos del Centre de manera flexible, prenent com a guia la racionalitat i els bons usos.
 • Responsabilitat: funcionar amb un tarannà basat en el compliment de les tasques professionals, en l’assumpció de la responsabilitat per aconseguir una feina ben feta.
 • Compromisos socials: actuar com un centre receptiu, participatiu, promotor i compromès en les activitats relacionades amb la salut, la cultura, l’esport, el lleure, la solidaritat i el medi ambient, que facin de l'institut un factor dinamitzador de la nostra ciutat, comarques i zona d’influència.

Treballem amb projectes com el de Qualitat i Millora Contínua o els Acords de Coresponsabilitat, el de Mediació, plans com els de lectura i escriptura, entre altres. I tot això, per aconseguir allò que destaca el nostre projecte educatiu: que la voluntat de l'Institut Montilivi és esdevenir un centre prestigiós per la seriositat de la seva feina, pel rendiment i l’actitud dels seus estudiants, per la professionalitat del seu professorat, per la projecció que té a l’entorn social i empresarial, per la iniciativa en la implantació de noves tecnologies i per les relacions amb altres centres i institucions.

A tots els que treballem a Montilivi, professors, personal de secretaria i de consergeria, ens agrada pensar que no som únicament transmissors de coneixements, sinó EDUCADORS en el sentit més ampli de la paraula. Intentem formar futurs ciutadans, persones amb valors com els del respecte, la tolerància, la solidaritat i l’esforç personal, valors que no sempre són reconeguts en la nostra societat.

Us convidem a conèixer el nostre centre. Sereu benvinguts i benvingudes!

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024