Preinscripció i matrícula cicles formatius de grau mitjà. Curs 2024-25

Presentació de la sol·licitud de preinscripció

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. Aquest tràmit l'ha de fer el tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat o no compleix els 18 anys durant l'any en què es presenta la sol·licitud) o l'alumne/a (si és major d'edat o compleix els 18 anys durant aquest any), i es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud en suport informàtic.

Si s'opta per la sol·licitud electrònica  (es pot fer quan es disposa d'algun tipus d'identificació electrònica, com l'idcat o el DNIe) i l'alumne/a disposa de número identificador RALC, el tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l'enviament del formulari i no cal presentar cap document identificatiu. La documentació acreditativa dels criteris de prioritat només cal adjuntar-la, en el mateix formulari de preinscripció degudament escanejades o fotografiades i en el termini establert, només si no s'ha pogut validar electrònicament.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. Les dedes identificatives i acreditatives que no s'hagin pogut validar electrònicament s'hauran d'adjuntar en el mateix formulari de preinscripció degudament escanejades o fotografiades en el termini establert.

Enllaç per a la presentació de sol·licituds

Preinscripció (web de la Generalitat on hi trobareu tota la informació)

 

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Oferta inicial de places: 23 de maig de 2024.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 31 de maig de 2024.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2024.
 • Termini per presentar una reclamació: del 28 de juny al 3 de juliol de 2024, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2024.
 • Sorteig del número de desempat: 8 de juliol de 2024, a les 11 h. (número 37506)
 • Publicació de l'oferta final de places: 15 de juliol de 2024.
 • Publicació de places de la primera assignació, amb indicació del número de petició atesa: 15 de juliol de 2024.
 • Període de matrícula per als alumnes per als alumnes que se'ls ha assignat la seva primera opció en la primera assignació: del 17 al 22 de juliol de 2024, ambdós inclosos. (Important: només s'han de matricular els alumnes a qui s'ha assignat la seva primera opció)
 • Publicació de places de la segona assignació, amb indicació del número de petició atesa: 31 de juliol de 2024.
 • Període de matrícula per als alumnes que han obtingut plaça en el segon procés d'assignació: del 2 al 6 de setembre de 2024, ambdós inclosos.

Llista alumnes preinscrits al centre (1T)

 

Documentació identificativa

 • Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s'ha indicat el número identificador de RALC de l'alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

Si l'alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar, en el cas que l'alumne sigui menor d'edat, el llibre de família o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
També cal adjuntar el document d'identitat de l'alumne/a i/o dels progenitors o tutor/a, si s'han identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. Si s'han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
Si l'alumne es major d'edat només cal aportar la documentació acreditativa de la identitat de l'alumne/a en el mateixos casos establerts en el paràgraf anterior.

 • Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal adjuntar-hi la documentació següent:

Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2024:

-El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de l'alumne/a, als efectes de la validació de la identitat.

Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2024:

- El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.
- El document d'identitat de l'alumne/a si s'ha identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. Si s'ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
- El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Assignació i criteris de prioritat

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

 • Per als alumnes que accedeixen per la via de l'ESO i tècnic/a de grau bàsic es fa una reserva del 80 % de les places, en què són prioritàries les sol·licituds de les persones que han acabat els estudis els anys 2022, 2023 i 2024, respecte de les persones que els han acabat en anys anteriors.
 • Per als alumnes que accedeixen per la via de la prova d'accés o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, el curs específic d'accés o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés, es fa una reserva de places del 15 %. També els alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) que han participat en les proves d'accés i les han superat o han obtingut l'exempció d'aquestes.
 • Per als alumnes que accedeixen per la via de títol de tècnic/a o tècnic/a superior, es fa una reserva de places del 5 %.
 • Per als alumnes que accedeixen per la via del certificat de professionalitat, s'assignen fins a un 5 % de l'oferta de places. Per aquesta via accedeixen els alumnes que han obtingut un o diversos certificats de professionalitat integrats en el cicle formatiu al qual es demana accedir. Aquestes assignacions no ocupen places de l'oferta ordinària, ja que els alumnes es matriculen parcialment dels mòduls professionals que els manquin per obtenir el títol de tècnic/a.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

 

Documentació acreditativa

Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o de la qualificació de la prova d'accés.

Consideracions a tenir en compte:

 • Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l'accés la qualificació mitjana és qualitativa, s'aplica la taula de conversió. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.
 • Alumnes que han cursat l'ESO en un centre ordinari, es té en compte la qualificació mitjana de tercer i quart d'ESO.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • En el cas d'estudis d'ESO anteriors al curs 2017-2018, cal presentar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
 •  Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.
 • La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
 • Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.
 • Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova). En el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova.

 

Preinscripció i matrícula cicles formatius grau mitjà curs 2024/25

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.

Llista d'alumnes 1a assignació

Important:

Només s'han de matricular entre el 17 i el 22 de juliol les persones a qui han assignat la seva 1a opció. En el cas de que us hagin donat la 2a o una opció posterior, heu d'esperar a la llista de la 2a assignació del 31 de juliol, on podria ser que us donguessin una millor opció, i llavors us haureu de matricular de la opció que sigui entre el 2 i el 6 de setembre.

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ                

La documentació s'ha d'entregar presencialment al centre degudament omplerta i signada, en horari de 9:15 a 13:30 h, i la pot lliurar el propi alumne/a o una altra persona. Les persones que no formalitzin la matrícula en aquest termini perdran la plaça assignada.

Documentació a presentar al centre per a la matrícula de cicles de grau mitjà:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
 • Fitxa personal de dades
 • Justificant de l'ingrés del pagament de 100 € d'aportació al centre
 • Imprescindible: Fotocòpia del títol o resguard del títol d'ESO, de la prova d'accés o del curs d'accés a cicles de grau mitjà (CAM).
 • Carta de compromís
 • Document de drets d‘imatge
 • Document acceptació condicions de la formació DUAL
 • Document cessió de dades 

Per matricular-se i obtenir els documents  fitxa personal de dades, carta de compromís, documents de drets d‘imatge, cessió de dades i full de pagament 100 €, cal omplir aquest formulari. El document d'acceptació de les condicions de formació dual es pot descarregar directament.

En cas que el curs que ve (2024-25) es tingui algun germà ja matriculat al centre, el primer que es matricula paga l’aportació sencera i els altres 10 € menys. Cal presentar també el justificant de pagament del primer germà per a que es faci efectiu el descompte.

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024