Preinscripció i matrícula cicles formatius de grau mitjà. Curs 2019-20

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

(Alumnes que es matriculen per primer cop al cicle)

Dates i horari: del 9 a l'15 de juliol, de 9:15 a 13:30. És aconsellable no esperar els darrers dies per evitar aglomeracions.

Lloc: Sala al costat del bar.

Documentació necessària:

 • Original i fotocòpia del títol o resguard del títol d'ESO. No valen butlletes o certificats de notes
 • Document de fitxa personal de dades
 • Carta de compromís.
 • Document de cessió de dades
 • Document de drets d’imatge.
 • Resguard del pagament.

Per matricular-se i obtenir la fitxa personal de dades, la carta de compromís, els documents de cessió de dades i de drets d‘imatges  i el  full de pagament  de 100 €,  cal omplir aquest formulari.

En cas que el curs que ve (2019-20) tingueu algun germà ja matriculat al centre, el primer que es matricula paga l’aportació sencera i els altres 10 € menys. Cal portar el justificant de pagament del primer germà per a que es faci efectiu el descompte.

Un cop finalitzat el període de matrícula, pels cicles on hagin quedat places vacants, es trucarà per a oferir aquestes places a les persones de les llistes d'espera, en l'ordre estipulat per aquestes.

Presentació de sol·licituds de preinscripció

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud en suport informàtic.

Si s'opta per la sol·licitud electrònica (es pot fer quan es disposa d'algun tipus d'identificació electrònica), no s'ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l'enviament del formulari. La documentació acreditativa dels criteris de prioritat només cal presentar-la, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert, si no s'ha pogut validar electrònicament.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, juntament amb la documentació identificativa i acreditativa que correspongui i que no s'hagi pogut validar electrònicament, presentar-lo al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

Enllaç per a la sol·licitud d'inscripció

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 23 de maig de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 7 de juny de 2019.
 • Termini per presentar una reclamació: del 10 al 14 de juny de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2019.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 25 de juny de 2019.
 • Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019.
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019.
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
 • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d'admissió de participants en el procés de preinscripció: 3 i 4 de setembre de 2019.
 • Publicació de la llista d'admesos al centre: 6 de setembre de 2019.

Documentació identificativa

Documentació que cal presentar en el centre que s'ha demanat en primera opció.

 • Persones que han optat per la sol·licitud electrònica (es pot fer si es disposa d'identificació electrònica): No s'ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne que s'hagi pogut validar electrònicament.
 • Persones que han optat per la presentació de la sol·licitud de preinscripció amb suport informàtic. Juntament amb el comprovant de la sol·licitud impresa i signada, cal presentar:
  • Si l'alumne/a és major d'edat, original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Si l'alumne/a és menor d'edat:
   • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteri de prioritat per a l'assignació de les places

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

- Via d'accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 60%.

- Via d'accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

- Via d'accés: prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d'accés o han obtingut l'exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

Documentació acreditativa

Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o de la qualificació de la prova d'accés.

Consideracions a tenir en compte:

 • Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l'accés la qualificació mitjana és qualitativa, s'aplica la taula de conversió. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.
 • Si l'alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, se li calcula la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • En el cas d'estudis d'ESO anteriors al curs 2017-2018, cal presentar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
 •  Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.
 • La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

 

- Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Horari d'oficina per a la presentació de sol·licituds i/o documentació: de 9:30 a 13:30 h

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020