Preinscripció i matrícula cicles formatius de grau mitjà. Curs 2020-21

Llista d'alumnes assignats grau mitjà

Llista d'espera grau mitjà

Llista de preinscrits grau mitjà

Oferta de places grau mitjà

Presentació de la sol·licitud de preinscripció

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud en suport informàtic.

Si s'opta per la sol·licitud electrònica  (es pot fer quan es disposa d'algun tipus d'identificació electrònica), no s'ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l'enviament del formulari. La documentació acreditativa dels criteris de prioritat només cal presentar-la, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert, si no s'ha pogut validar electrònicament.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal descarregar el resguard de la sol·licitud i, juntament amb la documentació escanejada o fotografiada que correspongui, enviar-lo  per correu electrònic a l'adreça oficial del  centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació. És important fer constar en l'assumpte del correu 'Preinsripció Grau Mitjà'

Adreça electrònica oficial de l'Institut Montilivi: b7001735@xtec.cat

Enllaç per a la sol·licitud d'inscripció

En el cas excepcional de que no es puguin fer ús d'eines telemàtiques per a fer la preinscripció o, si cal, presentar la documentació, es pot fer el tràmit presencialment a l'institut solicitant una cita prèvia:

Sol·licitud cita prèvia

 

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 9 de juny de 2020.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 9 de juliol
 • Termini per presentar una reclamació: del 10 al 14 de juliol de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020
 • Publicació de l'oferta final: 28 de juliol
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juliol
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 1 al 7 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Documentació identificativa

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar per correu electrònic el DNI o NIE escanejat o fotografiat per les dues cares, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament (consultar la informació al resguard de la sol·licitud); o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar, escanejats o fotografiats per les dues cares, els documents següents:

 • El DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.

Criteri de prioritat per a l'assignació de les places

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

- Via d'accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 60%.

- Via d'accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

- Via d'accés: prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d'accés o han obtingut l'exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

Documentació acreditativa

Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o de la qualificació de la prova d'accés.

Consideracions a tenir en compte:

 • Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l'accés la qualificació mitjana és qualitativa, s'aplica la taula de conversió. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.
 • Si l'alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, se li calcula la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • En el cas d'estudis d'ESO anteriors al curs 2017-2018, cal presentar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
 •  Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.
 • La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

 

- Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Horari d'oficina per a la presentació de sol·licituds i/o documentació: de 9:30 a 13:30 h

Preinscripció i matrícula cicles formatius grau mitjà curs 2020/21

Llista d'alumnes assignats grau mitjà

Llista d'espera grau mitjà

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

(Alumnes que es matriculen per primer cop al cicle)

Termini: de l'1 al 7 de setembre de 2020 (ambdòs inclosos)                              

Procediment:

 • Comprovar que s'està a la llista d'admesos
 • Omplir el formulari . Un cop s'hagi omplert i desat el formulari es rebrà un correu en l'adreça de l'alumne/a on es podrà descarregar el full de pagament de 100 € i fer el pagament a Caixabank seguint les instruccions del full.
 • En el mateix correu hi haurà un enllaç a on s'haurà de pujar, escanejats o fotografiats, el justificant del pagament i el títol o el resguard del títol d'ESO o el certificat de la prova d'accés. (Important: pels que accedeixen per la via d'ESO no s'accepten certificats o informes de notes, ha de ser el títol o el resguard del títol) 
 • Un cop s'hagi verificat des de la secretaria del centre que els documents pujats són correctes, es rebrà un segon correu informant que es procedirà a la matrícula.

En cas que el curs que ve (2020-21) es tingui algun germà ja matriculat al centre, el primer que es matricula paga l’aportació sencera i els altres 10 € menys. Cal pujar també en el mateix enllaç el justificant de pagament del primer germà per a que es faci efectiu el descompte.

Un cop finalitzat el període de matrícula, les persones que no hagin seguit el procediment de matrícula especificat anteriorment perdran la plaça obtinguda, i es trucarà per a oferir aquestes places a les persones de les llistes d'espera, en l'ordre estipulat per aquestes.

El procediment per a la matrícula es pot fer integre telemàticament, però en el cas de que no es disposi d'eines informàtiques es pot sol·licitar una cita prèvia per a fer-la presencial en aquest enllaç: cita prèvia

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2021