Preinscripció i matrícula cicles formatius de grau mitjà. Curs 2023-24

Presentació de la sol·licitud de preinscripció

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud en suport informàtic.

Si s'opta per la sol·licitud electrònica  (es pot fer quan es disposa d'algun tipus d'identificació electrònica, com l'idcat o el DNIe) i l'alumne/a disposa de número identificador RALC, el tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l'enviament del formulari i no cal presentar cap document identificatiu. La documentació acreditativa dels criteris de prioritat només cal adjuntar-la, en el mateix formulari de preinscripció degudament escanejades o fotografiades i en el termini establert, només si no s'ha pogut validar electrònicament.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. Les dedes identificatives i acreditatives que no s'hagin pogut validar electrònicament s'hauran d'adjuntar en el mateix formulari de preinscripció degudament escanejades o fotografiades en el termini establert.

Enllaç per a la presentació de sol·licituds

Preinscripció (web de la Generalitat on hi trobareu tota la informació)

Oferta inicial de places

Oferta inicial cicle 'Conducció de vehicles de transport per carretera'; 1r curs: 20 places, 2n curs: 11 places.

Llista admesos alumnes de continuïtat    Llista admesos resta alumnes

Llista espera alumnes de continuïtat   Llista espera resta alumnes

Llista alumnes preinscrits al centre de continuïtat   Llista preinscrits al centre resta d'alumnes

Llista admesos 2a fase d'admissió

Preinscrits al centre de continuïtat 2a fase d'admisió     Preinscrits al centre resta d'alumnes 2a fase d'admissió

 

1. Procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització.

Poden participar en aquest procés:
a) L'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el quart curs de l'ESO en un centre ordinari, està cursant o ha cursat el GESO en el curs actual en un centre de formació d'adults o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a quart d'ESO. També pot participar-hi l'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el primer curs de batxillerat.

b) L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica.

c) L'alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i que durant l'any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim, 18 anys.

Calendari de preinscripció i matrícula per alumnat amb continuïtat d'escolarització

 • Oferta inicial de places: 11 d'abril de 2023.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 12 al 18 d'abril 2023, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 19 d'abril de 2023.
 • Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en aquest procés: 28 d'abril de 2023.
 • Termini per presentar una reclamació a l'admissió o exclusió en aquest procés: del 28 d'abril al 3 de maig de 2023.
 • Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses a aquest procés: 8 de maig de 2023.
 • Publicació del nombre de sol·licituds presentades al centre per a cada cicle formatiu i torn, en primera
  petició: 8 de maig de 2023.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2023, a partir de les 11:00 h.
 • Termini per presentar una reclamació: del 31 de maig al 7 de juny de 20223, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2023.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 20 de juny de 2023.
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2023.
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juny de 2023.
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 3 al 7 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

2. Procés per a la resta d'alumnat.

Poden participar en aquest procés:
a) L'alumnat que ha obtingut el títol de l'ESO l'any anterior en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el quart curs de l'ESO o el primer de batxillerat, i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.

b) L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.

c) L'alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys durant l'any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització, o que no hi han estat admesos.

Calendari de preinscripció i matrícula per a la resta de l'alumnat

 • Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 15 de maig de 2023, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 16 de maig de 2023.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2023, a partir de les 11:00 h.
 • Termini per presentar una reclamació: del 31 de maig al 7 de juny de 2023, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2023.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 20 de juny de 2023.
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2023.
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juny de 2023.
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 3 al 7 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

3. Per a ambdós processos

- Actes públics de gestió de la llista d'espera a cada centre: 20 de juliol de 2023, a les 10:00 h a la sala d'actes del centre.

- 2a fase d'admissió:

Documentació identificativa (per a ambdòs processos)

 • Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s'ha indicat el número identificador de RALC de l'alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

Si l'alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar, en el cas que l'alumne sigui menor d'edat, el llibre de família o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
També cal adjuntar el document d'identitat de l'alumne/a i/o dels progenitors o tutor/a, si s'han identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. Si s'han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
Si l'alumne es major d'edat només cal aportar la documentació acreditativa de la identitat de l'alumne/a en el mateixos casos establerts en el paràgraf anterior.

 • Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal adjuntar-hi la documentació següent:

Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2023:

-El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de l'alumne/a, als efectes de la validació de la identitat.

Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2023:

- El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.
- El document d'identitat de l'alumne/a si s'ha identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. Si s'ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
- El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Assignació i criteris de prioritat

 

1. Procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

- Via d'accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 70%.

- Via d'accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

- Via d'accés: prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés; reserva del 10%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció (PFI) que han superat les proves d'accés o han obtingut l'exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

2. Procés per a la resta d'alumnat

Les places s'assignen a les vacants resultants de l'oferta final, finalitzada l'assignació de l'alumnat admès del procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització, segons les vies d'accés establertes en l'apartat anterior.

Documentació acreditativa

Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o de la qualificació de la prova d'accés.

Consideracions a tenir en compte:

 • Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l'accés la qualificació mitjana és qualitativa, s'aplica la taula de conversió. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.
 • Si l'alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, se li calcula la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • En el cas d'estudis d'ESO anteriors al curs 2017-2018, cal presentar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
 •  Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.
 • La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
 • Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.
 • Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova). En el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova.

 

Preinscripció i matrícula cicles formatius grau mitjà curs 2023/24

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.

 

Matrícula 2a fase d'admissió: 1 i 4 de setembre.

Per tots els alumnes

Abans d'iniciar el procediment per a la matrícula cal comprovar que s'està en la llista d'admesos publicada el 30 de juny.

El termini per a la matricula a cicles formatius de grau mitjà per a tots els alumnes és del 3 al 7 de juliol, de 9:15 a 13:30 h. La documentació s'ha d'entregar presencialment al centre degudament omplerta i signada, i la pot lliurar el propi alumne o una altra persona. Les persones que no formalitzin la matrícula en aquest termini perdran la plaça assignada.

Documentació a presentar al centre per a la matrícula de cicles de grau mitjà:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
 • Fitxa personal de dades
 • Justificant de l'ingrés del pagament de 100 € d'aportació al centre
 • Imprescindible: Fotocòpia del títol o resguard del títol d'ESO, de la prova d'accés o del curs d'accés a cicles de grau mitjà (CAM).
 • Carta de compromís
 • Document de drets d‘imatge
 • Document acceptació condicions de la formació DUAL
 • Document cessió de dades 

Per matricular-se i obtenir els documents  fitxa personal de dades, carta de compromís, documents de drets d‘imatge, cessió de dades i full de pagament 100 €, cal omplir aquest formulari. El document d'acceptació de les condicions de formació dual es pot descarregar directament.

En cas que el curs que ve (2023-24) es tingui algun germà ja matriculat al centre, el primer que es matricula paga l’aportació sencera i els altres 10 € menys. Cal presentar també el justificant de pagament del primer germà per a que es faci efectiu el descompte.

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2023