Projecte de Qualitat i Millora Contínua - Seguretat i Salut en el Treball

A la foto d'esquerra a dreta, el responsable de l'empresa Bureau Veritas, el Sr. Ernest Maragall, conseller d'Educació, la Sra. Anna Pagans, alcaldessa de Girona, i el Sr. Pere Albertí, director de l'IES Montilivi. Febrer del 2008

Aquest projecte ens ha permès assolir la certificació ISO 9001-2008. Fonamentalment ens ha permès de millorar la gestió de centre, de manera que tot el personal, en funció del càrrec que té, coneix quines funcions cal que desenvolupi, en quins processos està implicat, i quines tasques cal que desenvolupi en cada moment. Després d'obtenir la recertificació l'any 2014, el centre participa en les xarxes d'excel·lència organitzada pel Departament d'Ensenyament. L'any 2016 el centre va obtenir la recertificació segons el model ISO 9001-2015.

Visualitzar el certificat ISO 9001

 

Política de Qualitat i Prevenció

L’Institut MONTILIVI és un centre públic amb una trajectòria exemplar i de referència a les comarques gironines.

La nostra Política de Qualitat ha estat i estarà sempre d’acord en satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, i la de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat i de seguretat en el treball, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei.

La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d’aquesta política, la qual contempla com a referents:

 • La dimensió personal de l’alumne/a, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives.

 • La dimensió familiar, les famílies han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei educatiu que reben els fills i filles.

 • La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb la satisfacció del professorat, personal d’Administració i Serveis, empreses, universitats i institucions.

 • La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència i desenvolupament de la societat.

 • La dimensió tecnològica, que en el moment actual és un dels motors dels avenços econòmics i socials. Per aquesta raó és voluntat de la Direcció implantar, potenciar i vetllar pel bon ús i difusió de tots els recursos TIC.

 • L’acompliment dels objectius de centre pel que fa a innovació, emprenedoria i mobilitat: cooperació amb empreses, centres educatius i altres organitzacions, siguin de l’entorn proper o d’altres països, col·laborant en el desenvolupament conjunt de projectes, transferència de coneixement i/o estades formatives i de formació en centres de treball fomentant l’esperit emprenedor de l’alumnat.

 • L’acompliment i actualització dels objectius de qualitat i els requisits establerts per l’Administració Educativa.

 • Desplegar un sistema de gestió integrat de la qualitat i la seguretat i salut en el treball d’acord amb les normes ISO 9001 i ISO 45001, basat en una organització i gestió per processos, que inclou els següents compromisos.

  • Complir els requisits reglamentaris associats a aspectes de qualitat que ens són aplicables, garantir els requisits del client i satisfer les necessitats i expectatives d’aquelles persones que reben o utilitzen, de manera directa o indirecta, els serveis del centre: l’alumnat, les famílies, el món empresarial, els centres superiors d’ensenyament i l’entorn social i cultural, oferint-los un servei de qualitat.

  • Complir els requisits legals i altres requisits establerts sobre seguretat i salut en el treball, treballar per la millora contínua del sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball i els seus resultats, proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i el deteriorament de la salut, eliminar els perills i reduir els riscos de seguretat i salut en el treball i garantir la consulta i participació de tota la comunitat educativa en el desenvolupament del sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball.

La direcció del centre es compromet en comunicar la Política de Qualitat a tot el personal de l’Institut, als receptors del servei i a totes les parts interessades.

La direcció es compromet a administrar els recursos del centre per tal de proporcionar la infraestructura necessària per assolir els objectius pedagògics i alhora els de la política de qualitat i millora contínua. Tenint en compte aquest punt la Direcció del centre vetllarà per mantenir reunions periòdiques amb el Departament d’Ensenyament a fi de poder fer un seguiment més exhaustiu del manteniment de l’edifici del nostre institut.

La Política de centre es revisarà per tal d’adaptar-la las canvis que es produeixen a la societat contínuament.

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024