Matrícula Batxillerat

MATRÍCULA BATXILLERAT CURS 2019-2020

ITINERARIS BATXILLERAT CURS 2019-2020

Data per a la matrícula de 1r de batxillerat: 9 de juliol de 9:15 a 13:00

Documentació per a la matrícula de 1r de batxillerat

 • Original i fotocòpia del títol o resguard del títol d'ESO. No s'accepten butlletes o certificats de notes.
 • Document full de pagament.
 • Document amb l’itinerari sol·licitat. (Fer-ne dues còpies)
 • Carta de compromís
 • Document de drets d‘imatge

 

 

 

 

 

Data per a la matrícula de 2n de batxillerat: 10 de juliol de 9:15 a 13:00

Documentació per a la matrícula de 2n de batxillerat

 • Els alumnes que no han cursat el 1r de batxillerat a l'institut Montilivi han de portar un certificat de notes de 1r de batxillerat.
 • Document full de pagament.
 • Document amb l’itinerari sol·licitat. (Fer-ne dues còpies)
 • Carta de compromís
 • Document de drets d‘imatge

 

 

 

 

Per matricular-se i obtenir els documents  fitxa personal de dades, itinerari sol·licitat, carta de compromís, drets d‘imatge  i  full de pagament 70 €, cal omplir aquest formulari.

En cas que el curs que ve (2019-20) tingueu un o més germans matriculats al centre, el primer que es matricula paga la quota sencera  i la resta de germans 10 € menys. Cal portar el justificant de pagament del primer germà per aconseguir el descompte.

Els alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre s'han de matricular del 6 al 10 de setembre de 2019.

Horari per entregar la documentació a partir del 9 de juliol a la sala del costat del bar: de 9:15 a 13:00 h

Preinscripció i matrícula batxillerat Curs 2019-20

Per poder cursar els ensenyaments de batxillerat cal tenir el títol de graduat en ESO o un d'equivalent a efectes acadèmics.

Presentació de sol·licituds

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

- de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO, 
- de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,
- de la modalitat d'arts, i
- si es prové d'un institut que no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l'institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d'arts).

Si s'ha optat per la sol·licitud de preinscripció electrònica (es pot fer si es disposa d'algun tipus d'identificació electrònica) el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l'alumne que es pugui validar electrònicament.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, juntament amb la documentació que correspongui, presentar-lo al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

Enllaç per a la sol·licitud d'inscripció

Calendari de preinscripció i matrícula

- Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al dia 23 de maig de 2019.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2018.

- Termini per presentar una reclamació: del 5 al 12 de juny de 2019.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 17 de juny de 2019.

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 21 de juny de 2019.

- Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019.

- Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre: del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

- Matrícula alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2019.

Documentació identificativa

Documentació que cal presentar en el centre que s'ha demanat en primera opció.

 • Persones que han optat per la sol·licitud electrònica (es pot fer si es disposa d'identificació electrònica): No s'ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne/a que s'hagi pogut validar electrònicament.
 • Persones que han optat per la presentació de la sol·licitud de preinscripció amb suport informàtic. Juntament amb el comprovant de la sol·licitud impresa i signada, cal presentar:
  • Si l'alumne/a és major d'edat, original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Si l'alumne/a és menor d'edat:
   • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteris de prioritat

a) Criteri específic

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre  o pares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció      Barem: 40 punts

Documentació: No cal presentar cap documentació

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora .

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Documentacio:

 • L'acreditació de les dades del domicili habitual s'obtindrà electrònicament mitjançant l'accés al padró municipal d'habitants. Només en el cas que el Departament d'Educació no pugui accedir a les dades, el domicili s'ha d'acreditar amb el DNI o NIE de la persona sol·licitant o el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal presentar la còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).


3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció.   Barem: 10 punts
Documentació: Acreditació de beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documentació:

 • Les dades s'obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Només en el cas que el Departament d'Educació no pugui accedir a les dades o si l'organisme emissor és d'altres comunitats autònomes, el criteri s'acredita mitjançant l'original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

5. Expedient acadèmic: s'atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, en ambdós casos, calculada amb dos decimals.

Documentació:

 • Si es tracta d'estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

c) Criteris complementaris

1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.       Barem: 15 punts

Documentació: Les dades s'obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si no es pot accedir a les dades o l'organisme emissor és d'altres comunitats autònomes, el criteri s'acredita mitjançant l'original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Horari d'oficina per a la presentació de sol·licituds i/o documentació: de 9:30 a 13:30 h

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020