Preinscripció i matrícula batxillerat Curs 2020-21

Matrícula interna només per a alumnes que ja són de l'Institut Montilivi

Per fer la matrícula els alumnes del centre que comencen 1r de batxillerat (que han cursat el 4t d'ESO a l'Institut Montilivi) o els que passen de 1r a 2n de batxillerat han d'omplir el següent formulari. Un cop omplert rebreu un correu a l'adreça de l'alumne/a on se us adjuntarà la documentació que haureu d'imprimir i signar i portar al centre el dia en què us ha convocat la coordinadora de batxillerat.

En el mateix correu hi haurà un enllaç per a procedir al pagament de l'aportació al centre (70 €), on hi haurà l'opció de pagament amb targeta o amb ingrés (si s'opta per aquesta opció cal pujar el justificant del pagament entrant un altre cop al formulari)

Batxillerat modalitats Ciències i tecnologia i Humanitats i ciències socials

Per poder cursar els ensenyaments de batxillerat cal tenir el títol de graduat en ESO o un d'equivalent a efectes acadèmics.

Oferta inicial de places

Llista ordenada definitiva

Les places que no s'omplin de la reserva per al batxibac o per a alumnes de 4t d'ESO del centre s'afegiran a aquesta oferta inicial.

Batxibac

Per a l'accés als centres que imparteixen el currículum mixt per a l'obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, cal acreditar el nivell de coneixements de francès mitjançant un certificat o la superació d'una prova de nivell.

Un cop acreditat el coneixement de francès requerit, l'admissió a aquestes places es fa a partir de la qualificació mitjana d'educació secundària obligatòria o de la mitjana dels tres primers cursos en cas que aquesta no s'hagi acabat.

Oferta inicial de places: 15

 

Nou calendari de preinscripció i matrícula modalitats Ciències i tecnologia i Humanitats i ciències socials

Preinscripció:

 • Oferta inicial de places escolars: 21 de maig de 2020

 • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos

 • Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020

 • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020

 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores

 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020

 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020

 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula:

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos

 • Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020

 • Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

 

Nou calendari específic batxibac

Preinscripció:

 • Publicació de l’oferta al centre: 13 de maig
 • Presentació i gestió de sol·licituds: del 18 al 22 de maig
 • Publicació llistes alumnat admès: 29 de maig

Matrícula:

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Presentació de sol·licituds batxibac

La sol·licitud de preinscripció i la documentació que correspongui (escanejada o fotografiada) s'han d'enviar per correu electrònic a l'adreça oficial del centre (b7001735@xtec.cat), indicant en l'assumpte 'Preinscripció batxibac'

-Tothom ha d'enviar la sol·licitud de preinscripció

-Tothom ha d'enviar el DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.

-Els alumnes menors d'edat també han d'enviar:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

-Els alumnes que no han cursat l'ESO en l'Institut Montilivi han de presentar l'acreditació del nivell de coneixements de francès mitjançant un certificat del nivell B1 i un certificat de la nota mitjana d'ESO o dels tres primers cursos en el cas de que s'estigui cursant 4t. En el cas de que, donades les actuals circumstàncies, no es pugui presentar el certificat de nivell B1 de francés, el centre es posarà en contacte amb la persona sol·licitant a fi d'establir un mètode alternatiu per a l'acreditació del nivell de francès.

Més informació i sol·licitud de preinscripció

Presentació de sol·licituds modalitats Ciències i Tecnologia i Humanitat i Ciències Socials

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

- de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO, 
- de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,
- de la modalitat d'arts, i
- si es prové d'un institut que no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l'institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d'arts).

Si s'ha optat per la sol·licitud de preinscripció electrònica (es pot fer si es disposa d'algun tipus d'identificació electrònica) el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l'alumne que es pugui validar electrònicament.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal descarregar el resguard de la sol·licitud i, juntament amb la documentació escanejada o fotografiada que correspongui, enviar-lo  per correu electrònic a l'adreça oficial del  centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació. És important fer constar en l'assumpte del correu 'Preinsripció batxillerat'

Adreça electrònica oficial de l'Institut Montilivi: b7001735@xtec.cat

Enllaç per a la sol·licitud d'inscripció

En el cas excepcional de que no es puguin fer ús d'eines telemàtiques per a fer la preinscripció o, si cal, presentar la documentació, es pot fer el tràmit presencialment a l'institut solicitant una cita prèvia:

Sol·licitud cita prèvia

 

Documentació identificativa

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar per correu electrònic escanejat o fotografiat el DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d’enviar per correu electrònic escanejats o fotografiats els documents següents:

 • El DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.

Criteris de prioritat

a) Criteri específic

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre  o pares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció      Barem: 40 punts

Documentació: No cal presentar cap documentació

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora .

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Documentacio:

 • L'acreditació de les dades del domicili habitual s'obtindrà electrònicament mitjançant l'accés al padró municipal d'habitants. Només en el cas que el Departament d'Educació no pugui accedir a les dades, el domicili s'ha d'acreditar amb el DNI o NIE de la persona sol·licitant o el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal presentar la còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).


3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció.   Barem: 10 punts
Documentació: Acreditació de beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documentació:

 • Les dades s'obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Només en el cas que el Departament d'Educació no pugui accedir a les dades o si l'organisme emissor és d'altres comunitats autònomes, el criteri s'acredita mitjançant l'original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

5. Expedient acadèmic: s'atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, en ambdós casos, calculada amb dos decimals.

Documentació:

 • Si es tracta d'estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

c) Criteris complementaris

1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.       Barem: 15 punts

Documentació: Les dades s'obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si no es pot accedir a les dades o l'organisme emissor és d'altres comunitats autònomes, el criteri s'acredita mitjançant l'original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

 

Per a més informació sobre la preinscripció i matrícula es pot consultar la pàgina web de la Generalitat:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

 

 

Matrícula Batxillerat

MATRÍCULA BATXILLERAT CURS 2020-2021

Itinerari 1r de batxillerat

Itinerari 2n de batxillerat

Data per a la matrícula de 1r i 2n de batxillerat: del 9 al 14 de juliol de 8:30 a 13:00 (Atesos per la cap d'estudis o coordinadora de batxillerat)

 

Documentació a presentar al centre per a la matrícula de batxillerat

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor (si l'alumne/a és menor d'edat)
 • Original i còpia del llibre de família (si l'alumne/a és menor d'edat)
 • Original i fotocòpia del títol o resguard del títol d'ESO. No s'accepten butlletes o certificats de notes.
 • Justificant de l'ingrés del pagament.
 • Document amb l’itinerari sol·licitat. (Fer-ne dues còpies)
 • Carta de compromís
 • Document de drets d‘imatge
 • Qualificacions o historial acadèmic de l'ESO

 

 

 

 

 

 

 

 

Per matricular-se i obtenir els documents  fitxa personal de dades, itinerari sol·licitat, carta de compromís, drets d‘imatge  i  full de pagament 70 €, cal omplir aquest formulari.

En cas que el curs que ve (2020-21) tingueu un o més germans matriculats al centre, el primer que es matricula paga la quota sencera (70 €)  i la resta de germans 10 € menys. Cal portar el justificant de pagament del primer germà per aconseguir el descompte.

Els alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre s'han de matricular del 7 al 10 de setembre de 2020.

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020