Preinscripció i matrícula batxillerat. Curs 2024-2025

Batxillerat modalitats Ciències i tecnologia i Humanitats i ciències socials

Per poder cursar els ensenyaments de batxillerat cal tenir el títol de graduat en ESO o un d'equivalent a efectes acadèmics.

Oferta inicial de places. Aquesta pot variar en funció dels alumnes del centre que s'acabin matriculant a 1r de batxillerat i les places de batxibac que no s'omplin.

Calendari de preinscripció i matrícula modalitats Ciències i tecnologia i Humanitats i ciències socials

Preinscripció:

 • Oferta inicial de places escolars: 16 d'abril de 2024

 • Presentació de sol·licituds: del 18 al 25 d'abril de 2024, ambdós inclosos

 • Presentació de documentació: fins al 26 d'abril de 2024

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 de maig de 2024

 • Presentació de reclamacions: del 17 al 23 de maig de 2024, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 29 de maig de 2024

 • Sorteig del número de desempat: 29 de maig de 2024, a les 11 hores

 • Llista ordenada definitiva: 3 de juny de 2024

 • Oferta final de places escolars: 20 de juny de 2024

 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 20 de juny de 2024

Matrícula:

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 21 de juny a l'1 de juliol de 2024, ambdós inclosos

Presentació de sol·licituds

- Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

 • de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO, 
 • de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,
 • de la modalitat d'arts,
 • si es prové d'un institut que no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l'institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d'arts).

- La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d'Educació.
- Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat o no fa els 18 anys durant l'any 2024) o l'alumne/a (major d'edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s'ha d'identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d'identificació IdCAT Mòbil.
- Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.
- El tràmit de presentació de la sol·licitud s'acaba, en ambdós casos, amb l'enviament del formulari on s'adjunta la documentació acreditativa necessària i no s'ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d'entrada, que es rep a l'adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

Documentació identificativa

 • Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic (amb identificació electrònica) i s'ha indicat el número identificador de RALC de l'alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

Si l'alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar, en el cas que l'alumne sigui menor d'edat, el llibre de família o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
També cal adjuntar el document d'identitat de l'alumne/a i/o dels progenitors o tutor/a, si s'han identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. Si s'han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
Si l'alumne es major d'edat només cal aportar la documentació acreditativa de la identitat de l'alumne/a en els mateixos casos establerts en el paràgraf anterior.

 • Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal adjuntar-hi la documentació següent:

Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2024:

-El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de l'alumne/a, als efectes de la validació de la identitat.

Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2024:

- El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.
- El document d'identitat de l'alumne/a si s'ha identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. Si s'ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
- El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteris de prioritat

a) Criteri per adscripció

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció    

Barem: 50 punts

Documentació: Cap

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora.

Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins la zona educativa del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 10 punts.

Pel que fa a batxillerat, la ciutat de Girona es considera zona educativa única, per tants tots els alumnes amb domicili habitual a la ciutat de Girona rebran 30 punts per aquest concepte, o 20 si el que es considera és el lloc de treball del pare, mare o tutor/a.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat es doni més d'un
dels supòsits previstos.

Documentació:

 • Les dades de residència s'obtenen electrònicament del padró municipal. En el resguard de la sol·licitud
  s'informa si no s'han pogut obtenir les dades del padró, i en aquest cas el domicili s'ha d'acreditar adjuntant el
  volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans
  de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació
  provisional
 • Còpia contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en
  compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració censal
  d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037)

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.  

Barem: 15 punts

Documentació: Acreditació de ser beneficiari de la prestació de la renda mínima d’inserció

4. Expedient acadèmic: s'atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés al
batxillerat o, si l'alumne/a encara cursa l'educació secundària obligatòria en el moment de presentar la
sol·licitud d'admissió, la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.

Documentació: Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés.

Especificacions que cal tenir en compte:

- Si es tracta d'estudis antics: original i còpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi
apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
- En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que actualment
cursen quart d'ESO a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que
s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció
al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació
abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació
provisional.

c) Criteris complementaris

1. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 15 punts

Documentació: Certificat o targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega tal condició.

2. Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Barem: 10 punts

Documentació: No cal adjuntar cap documentació

3. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa.

Barem: 10 punts

Documentació: Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el
resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas o quan l'organisme emissor és
d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família nombrosa, durant el període de
presentació de documentació

4. L'alumne o alumna forma part d'una família monoparental.

Barem: 10 punts

Documentació: Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el
resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas o quan l'organisme emissor és
d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família monoparental, durant el període de
presentació de documentació

5. Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple.

Barem: 10 punts

Documentació: El llibre de família

6. Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar.

Barem: 10 punts

Documentació: La resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials

7. Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.

Barem: 10 punts

Documentació: La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans
establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra
la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció
General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

 

Per a més informació sobre la preinscripció i matrícula es pot consultar la pàgina web de la Generalitat:

 

 

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024