Pla d'escriptura

Pla d'escriptura

Partint del convenciment de la necessitat del domini de tots els aspectes de l’expressió oral i escrita per avançar en qualsevol matèria, a finals del curs 2013-14 es comença a elaborar un Pla d’Escriptura com a continuació i complement del Pla de Lectura que l’Institut Montilivi ja posa en pràctica des de fa uns quants anys (acord de coresponsabilitat, projecte educatiu 2012-2016) i es redacta un document que conté objectius, pautes i material per a professors i alumnes i criteris d’avaluació de l’efectivitat del Pla.

Es planteja com una eina de millora de la competència lingüística i amb la voluntat d’aplicar-lo des de totes les àrees d’ESO-BAT, per la qual cosa durant el primer trimestre del curs 2014-15 s’ofereix un curs de formació i hi assisteixen professors representants de gairebé tots els departaments didàctics. També es fa una enquesta de detecció per saber què s’està fent des de les matèries i, paral·lelament, els departaments de llengua s’encarreguen de valorar el nivell i les mancances dels alumnes amb una prova inicial. Per altra banda, es crea una comissió de dinamització, ajuda i seguiment de les activitats que cada departament programi i porti a l’aula. Aquesta mateixa comissió proposa quins tipus de textos s’assignen a cada nivell i a cada matèria, per treballar-los més a fons, així com la revisió del material d’estratègies lingüístiques que s’apliquen als equips docents.

Per incidir més a fons en l’escriptura en algun moment del seu pas pel centre, se situa a 3r d’ESO un taller d’escriptura a què assisteixen tots els alumnes i on es posa en pràctica la planificació, la producció i la revisió de diferents tipus de textos, així com la reflexió metalingüística.

La Comissió del Pla d’Escriptura farà anualment una anàlisi de l’evolució i les mancances detectades i proposarà actuacions futures destinades a millorar les produccions escrites dels alumnes del centre, ja que des de l’Institut Montilivi s’entén que aquesta millora va estretament unida a l’aprenentatge de totes les matèries.

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024