Preinscripció per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior ( abans CAS)

Preinscripció per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior ( abans CAS)

MATRÍCULA

Documentació necessària per a la formalització de la matrícula:

 • Les persones que ja hagin superat un cicle de grau mitjà, original i fotocòpia del títol o resguard del títol del cicle de grau mitjà.
 • Original i fotocòpia de la tarjeta Sanitària.
 • Document de fitxa personal de dades
 • Carta de compromís.
 • Document de cessió de dades
 • Document de drets d’imatge.
 • Resguard del pagament de la matrícula de 240 €
 • Resguard de pagament de l'aportació de 70 € 

Per matricular-se i obtenir la fitxa personal de dades, la carta de compromís, els documents de cessió de dades i de drets d‘imatges  i els  fulls de pagament  de 240 € i 70 €,  cal omplir aquest formulari.

En cas que el curs que ve (18-19) tingueu un o més germans matriculats al centre, el primer que es matricula paga l’aportació sencera i els altres 10 € menys en concepte de l'AMPA.  Cal portar el justificant de pagament del primer germà per a que es faci efectiu el descompte.

Bonificacions per a la matrícula (240 €)

Bonificació del 50 % de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.
 • alumnes que han rebut una beca el curs anterior

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar.

 

PREINSCRIPCIÓ

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Nombre de places ofertes: 35
 • Termini per a la presentació de la sol·licitud de la preinscripció: del 10 al 13 de juliol
 • Publicació en el tauler d’anuncis del centre de la llista amb les puntuacions provisionals: 17 de juliol
 • Reclamacions a la llista provisional: 17 i 18 de juliol
 • Sorteig per a l’obtenció del número de desempat: 18 de juliol
 • Publicació de la llista amb les puntuacions definitives i llista d’admesos: 19 de juliol
 • Període per a la matriculació: del 19 al 24 de juliol

  A la llista amb les puntuacions provisionals s’assignarà a cada sol·licitud un nombre aleatori que servirà pel desempat per a les que tinguin la mateixa puntuació i en el cas de que hi hagi més sol·licituds que nombre de places.

Documentació i criteri de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert a les oficines del centre.

Tothom que es preinscriu ha de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d'origen).

Els menors d'edat també han de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

El criteri de prioritat específic que es fa servir per ordenar les sol·licituds és la qualificació obtinguda en el títol de tècnic/a o els estudis previs al·legats per a l'accés.

La documentació acreditativa que cal presentar és la següent: 

 • persones que tenen un títol de tècnic/a: certificat acadèmic de la qualificació final del cicle,
 • persones matriculades en un cicle de grau mitjà d'FP el mateix curs acadèmic: còpia del resguard de la matrícula a grau mitjà i certificat acadèmic del 4t curs d’ESO o del 1r curs de cicle amb la qualificació obtinguda (segons el cas), o certificat de superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o del curs específic d’accés als cicles de grau mitjà.

Horari per a la presentació de la sol·licitud i la documentació a les oficines centre: de 9:30 a 13:30

Assignació de places

Si hi ha més sol·licituds que places, s'apliquen els criteris de prioritat següents:

 1. Sol·licituds de les persones que tenen el títol de tècnic/a, ordenades segons la qualificació.
 2. Sol·licituds de les persones matriculades a segon curs d'un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada o a un cicle de 1.300 a 1.400 hores.
 3. Sol·licituds de les persones matriculades a primer curs d'un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada.

Dins de cada prioritat, les sol·licituds s'ordenen per la qualificació (del grau mitjà per a la prioritat 1., del 1r curs del grau mitjà per a la prioritat 2. i de l’ESO, la prova d’accés o del curs per a l’accés a grau mitjà per a la prioritat 3.) i, si hi ha empat, es resol per sorteig.

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020