Pla d'Acció Tutorial

Pla d'Acció Tutorial

El Pla d'Acció Tutorial (PAT) és l'element que vertebra el conjunt d'activitats, actuacions i propostes que contribueixen a fer del procés d'ensenyament-aprenentatge un procés EDUCATIU. Facilita les relacions alumne-família-escola-societat i se suporta en  tres eixos essencials:

  • L'orientació personal, que contribueix a la integració de l'alumne i, per tant, a la possibilitat d'afrontar  el creixement acadèmic i personal amb seguretat. Coopera proporcionant eines de seguiment, valoració i reflexió a alumnes, professors i família. Té en compte també aspectes relacionats amb l'evolució de la societat (tecnologia, salut, educació en valors) per fomentar una visió crítica  en els alumnes i ajudar-los  a conformar la seva identitat.
  • L'orientació acadèmica, que cerca  la millora i consolidació del procés educatiu. Aporta informació, propostes i  eines d'anàlisi i reflexió sobre hàbits i estratègies d' aprenentatge. L’equip docent col·labora estretament amb el tutor per a la transmissió d’aquestes estratègies a l’aula.
  • L'orientació vocacional i professional, que treballa per possibilitar processos de presa de decisions conscients i realistes. Es tracta de proporcionar  informació  i pautes de reflexió   als alumnes per prendre amb fermesa les decisions relacionades amb el seu futur vocacional i professional.

 

Dins el PAT és fonamental la funció del tutor, que acompanya els alumnes en el seu desenvolupament personal i acadèmic i és el nexe entre el centre i la família. 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024