Innova FP

Innova FP

El programa INNOVAFP cerca l’actualització de coneixements a la formació professional i la cooperació amb les empreses i altres organitzacions de l’entorn, mitjançant la col·laboració en el desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de coneixement.

El programa, desenvolupat en el marc de la resolució ENS/1080/2014, cerca desplegar actuacions relacionades als articles 2, 8, 10 i 17, així com la disposició addicional segona del decret 284/2011 d’ordenació general de la FP inicial, al preàmbul i els articles 62 i 107 de la Llei 12/2009 d’educació. Per altra banda, la decisió 1639/2006/CE del parlament europeu i del consell de 24 d’octubre de 2006 estableix un Programa Marc per a la innovació i la competitivitat (2007-2013). Més recentment, la llei 10/2015 de formació i qualificació professionals es fa esment a l’impuls de la innovació  a la formació professional al punt III del preàmbul, i als articles 5, 11, 16, 24, 47 i 52.

El programa InnovaFP té com a missió, potenciar i incrementar els vincles entre els centres de formació professional i les empreses, mitjançant la col·laboració en el  desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de coneixement per tal de mantenir actualitzats els coneixements del professorat, millorar la qualitat de la capacitació de l’alumnat dels cicles formatius i contribuir a augmentar la competitivitat de les empreses i altres organitzacions.

En el programa INNOVAFP s’identifiquen quatre grups d’interès:

 • Alumnes: Participen en projectes altament interessants per la seva formació, engrescadors, a l’hora que exploren una via d’inserció laboral.
 • Professorat: tenen la possibilitat de mantenir-se actualitzats en els coneixements i tècniques utilitzades a les empreses, i permet millorar la programació curricular dels mòduls professionals que imparteixen, així com el seu desenvolupament personal i professional.
 • Centres formatius: Permet establir unes relacions més estretes amb les empreses, millorar el seu equipament, i mantenir un elevat nivell de motivació, tant de docents com d’alumnes.
 • Empreses i altres organitzacions: Podran desenvolupar projectes d’innovació o transferència de coneixement del seu interès, a un cost raonable. A més, podran avaluar les capacitats dels participants, essent una possible via de captació de talent i d’incorporació de nous treballadors.

 

L’objectiu final del programa és que els centres siguin un referent en innovació en el seu territori. Les empreses, especialment les micro i petites empreses i altres organitzacions, tan públiques com privades, així com els emprenedors, han d’acabar veient els centres d’FP com a possibles col·laboradors quan es plantegin endegar un projecte d’innovació o transferència de coneixement.

Així mateix, la col·laboració en projectes d’innovació amb empreses o altres organitzacions, haurien d’arribar a formar part dels procediments identificats i registrats als centres i per a cadascuna de les seves famílies professionals, fent de la innovació un concepte present en tots els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Els projectes projectes treballats dins el marc de la xarxa INNOVAFP han de tenir necessàriament un elevat valor educatiu. Som un centre de formació professional, el nostre objectiu principal és el de formar bons professionals, i això és precisament és el que ens dota de llibertat per acceptar o rebutjar un determinat projecte, si aquest no té el suficient retorn vers els nostres alumnes. Els projectes sorgeixen habitualment d’inquietuds personals del professorat, coneixença amb l’entorn empresarial, detecció de necessitats o demandes externes.

Un cop arriba un possible projecte d’innovació al centre es posa en coneixement del coordinador i aquest avalua si el projecte encaixa o no amb els requisits del programa INNOVAFP. Si el projecte té possibilitats, es dona d’alta a la plataforma i se’n fa el seguiment general. El seguiment específic dels projectes el fan els professors o tutors de projecte, els quals són veritables experts en la matèria i coneixedors dels alumnes que hi treballaran. El coordinador donarà d’alta a la plataforma INNOVAFP tant a professors com alumnes, per a la posterior expedició de certificats de participació.

Actualment hi ha més de 30 projectes enregistrats a la plataforma INNOVAFP, en els que hi han participat 78 alumnes i 23 professors del centre. Hem establert relació amb més de 24 organitzacions i la valoració general és molt positiva.

Tot i que en cap dels projectes treballats s’ha emès una factura formal, en la majoria s’ha obtingut un retorn gens menystenible en forma de material, recursos i intangibles varis (relacions amb l’entorn empresarial, reconeixement públic, presencia als mitjans, etc).

ActivaFP

Curs 2019-20

En aquest segon curs el Programa Activa FP ha crescut considerablement. En aquests moments formem part de la Xarxa 1A i aconseguim crear en el centre l´Equip Impulsor FP amb representació de tots els Cicles Formatius del centre. 

L´inici de la pandèmia al segon trimestre, ens va demostrar que calia adaptar-nos ràpidament, i hem pogut constatar que les metodologies tradicionals no ajuden. En aquest sentit, el recorregut ha sigut ràpid i intens per donar resposta àgil a les exigents demandes del COVID-19.

Enllaç: https://view.genial.ly/5ed26aa49be45e112004d63b/video-presentation-ens-agradava-la-musica 

Deixem constància del que ha estat, aquest curs la participació i implementació de les formacions d´Activa FP en el nostre centre que ens permet confirmar l´interès per avançar en l´ús de noves metodologies en el centre.

Enllaç: https://view.genial.ly/5ef73f11239fbd0d9f25b734/interactive-image-entorn-de-canvi

 

Curs 2018-19

L´Institut Montilivi forma part del programa Activa FP. Es tracta d'un programa impulsat pel Departament d´Educació que vol donar suport a iniciatives de caire col·laboratiu basades en reptes i projectes propers a situacions reals, amb l'objectiu d'enfortir tant les competències professionals com les competències transversals vinculades al perfil professional dels cicles formatius. Actualment en formen part d´aquest programa 12 centres que imparteixen ensenyaments professsionals a Catalunya.

El programa Activa FP:

-Promou metodologies competencials basades en l'aprenentatge col·laboratiu.

-Proposa reptes i projectes relacionats amb situacions o entorns laborals.

-Integra activitats específiques de formació del professorat, com ara jornades d'intercanvi d'experiències.

-Estableix una organització dels centres en xarxes a través de les quals es canalitzi la formació i es fomenti la cooperació, el suport mutu i l'intercanvi de bones pràctiques.

El programa Activa FP vol reforçar un model d'ensenyament que doni major protagonisme a l'alumne, amb unes metodologies enfocades en un aprenentatge actiu que afavoreixi l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i les competències transversals. El programa s'organitza en xarxes de centres, agrupats per nivells i àmbits territorials, en què es comparteix coneixement, es dóna suport i assessorament mutu, i es fa intercanvis d'experiències.

L´Institut Montilivi forma part de la Xarxa 1 o Xarxa d’iniciació i disseny. Pels centres que estan a un nivell inicial en relació amb les metodologies actives a l’aula. Les principals actuacions d´aquesta Xarxa 1 són:

a) Definició de metodologies d'aprenentatge basades en reptes i projectes, vinculats a situacions de treball.

b) Identificar en quins cicles formatius s’aplicaran metodologies actives i elaboració de models d'organització curricular. Elaboració de models d'organització curricular de les unitats formatives i els mòduls professionals dels cicles formatius que facilitin el treball en base a reptes i projectes.

c) Assessorament en el disseny de propostes per a l'establiment de models organitzatius d'espais i horaris, i de suport al professorat, que facilitin el desplegament d'aquestes metodologies.

La previsió d´aquest programa Activa FP, és que els centres de la Xarxa 1 aniran progressant a altres nivells, segons el grau de desplegament, el nivell de consolidació i l’ampliació a més famílies professionals i estudis de les metodologies actives en el centre. 

Pla d'Evacuació

Aquí trobareu informació específica del Pla d'emergència i evacuació de l'institut.

 

     
Visitants Professorat PAS

 

Hinge

Hinge

How to wIN the challenGE

L'Institut Montilivi participa des de l'any 2016 al projecte Hinge. Els objectius generals del projecte HINGE consisteixen en l'enfortiment de la cooperació entre l'àmbit de l'educació i la formació, i el món del treball, per tal de poder fomentar la qualitat, la innovació i la internacionalització de les institucions associades i establir, així, una cooperació transnacional entre els proveïdors d'educació i les autoritats regionals / locals a càrrec de l'acreditació dels organismes de formació.

El Projecte també posa èmfasi en la garantia de qualitat del pla d'estudis desenvolupat a través de mètodes i eines per a un període continu d'avaluacions dels resultats i activitats d'aprenentatge.

Com a resultat de la participació al projecte d'ha desenvolupat un currículum d'estudis d'informàtica a nivell 5 d'àmbit Europeu.

En aquest projecte hi han participat dos professors del departament d'informàtica i 8 alumnes.

PyireneFP

PyireneFP

Estic interessat: Informació 

Què es el projecte PyireneFP

És un projecte europeu de cooperació transfronterera, dirigit a oferir als joves i les persones adultes serveis coordinats d'informació i orientació professional en relació a les ofertes de formació professional i de reconeixement de l'experiència laboral existents en l'espai transfronterer entre Espanya i França.

Aquest projecte s'inclou dins el programa de la Unió Europea Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020) i està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

A qui va adreçat 

 • Estudiants i aprenents, que puguin accedir a serveis de mobilitat.
 • Població general, necessitada d’informació i orientació per a la formació i el reconeixement de l’experiència laboral.
 • Formadors i orientadors de formació professional,  que puguin rebre formació a través d’accions formatives o estades en empreses, o centres/unitats per a, al seu torn, poder oferir serveis i oportunitats de formació i qualificació i de reconeixement i validació de l’experiència laboral existents en la zona transfronterera.
 • Centres educatius, que ofereixin serveis de mobilitat a alumnes i formadors.
 • Unitats de servei o centres, que ofereixen serveis concertats d’informació i orientació professional respecte de les oportunitats de formació i qualificació i de reconeixement i validació de l’experiència laboral existents en la zona transfronterera.
 • Empreses de la zona transfronterera, que acullen alumnes, aprenents, formadors i orientadors per a completar la seva formació o actualització professional.

Objectius del projecte PyireneFP

 • Establir un entorn, transfronterer i coordinat, que ofereixi serveis d’informació i orientació professional i de formació professional, amb reconeixement mutu i que condueixi a titulacions, que ajudi a les persones a seguir itineraris de formació i qualificació a través de les ofertes formatives existents a l’espai transfronterer.
 • Mobilitzar estudiants, formadors i orientadors de formació professional entre els centres, unitats de servei i empreses de la zona transfronterera mitjançant la coordinació de les accions, l’aprenentatge conjunt i el reconeixement mutu de la formació adquirida.
 • Coordinar i oferir ofertes formatives de formació professional compartides entre centres de les regions d’ambdós costats de la frontera.
 • Coordinar i oferir serveis concertats d’informació i orientació professional respecte de les oportunitats de formació i qualificació i de reconeixement i validació de l’experiència laboral existents en la zona transfronterera.

On podem anar

Mapa

Occitànea

Pla d'Acció Tutorial

Pla d'Acció Tutorial

El Pla d'Acció Tutorial (PAT) és l'element que vertebra el conjunt d'activitats, actuacions i propostes que contribueixen a fer del procés d'ensenyament-aprenentatge un procés EDUCATIU. Facilita les relacions alumne-família-escola-societat i se suporta en  tres eixos essencials:

 • L'orientació personal, que contribueix a la integració de l'alumne i, per tant, a la possibilitat d'afrontar  el creixement acadèmic i personal amb seguretat. Coopera proporcionant eines de seguiment, valoració i reflexió a alumnes, professors i família. Té en compte també aspectes relacionats amb l'evolució de la societat (tecnologia, salut, educació en valors) per fomentar una visió crítica  en els alumnes i ajudar-los  a conformar la seva identitat.
 • L'orientació acadèmica, que cerca  la millora i consolidació del procés educatiu. Aporta informació, propostes i  eines d'anàlisi i reflexió sobre hàbits i estratègies d' aprenentatge. L’equip docent col·labora estretament amb el tutor per a la transmissió d’aquestes estratègies a l’aula.
 • L'orientació vocacional i professional, que treballa per possibilitar processos de presa de decisions conscients i realistes. Es tracta de proporcionar  informació  i pautes de reflexió   als alumnes per prendre amb fermesa les decisions relacionades amb el seu futur vocacional i professional.

 

Dins el PAT és fonamental la funció del tutor, que acompanya els alumnes en el seu desenvolupament personal i acadèmic i és el nexe entre el centre i la família. 

Pla d'escriptura

Pla d'escriptura

Partint del convenciment de la necessitat del domini de tots els aspectes de l’expressió oral i escrita per avançar en qualsevol matèria, a finals del curs 2013-14 es comença a elaborar un Pla d’Escriptura com a continuació i complement del Pla de Lectura que l’Institut Montilivi ja posa en pràctica des de fa uns quants anys (acord de coresponsabilitat, projecte educatiu 2012-2016) i es redacta un document que conté objectius, pautes i material per a professors i alumnes i criteris d’avaluació de l’efectivitat del Pla.

Es planteja com una eina de millora de la competència lingüística i amb la voluntat d’aplicar-lo des de totes les àrees d’ESO-BAT, per la qual cosa durant el primer trimestre del curs 2014-15 s’ofereix un curs de formació i hi assisteixen professors representants de gairebé tots els departaments didàctics. També es fa una enquesta de detecció per saber què s’està fent des de les matèries i, paral·lelament, els departaments de llengua s’encarreguen de valorar el nivell i les mancances dels alumnes amb una prova inicial. Per altra banda, es crea una comissió de dinamització, ajuda i seguiment de les activitats que cada departament programi i porti a l’aula. Aquesta mateixa comissió proposa quins tipus de textos s’assignen a cada nivell i a cada matèria, per treballar-los més a fons, així com la revisió del material d’estratègies lingüístiques que s’apliquen als equips docents.

Per incidir més a fons en l’escriptura en algun moment del seu pas pel centre, se situa a 3r d’ESO un taller d’escriptura a què assisteixen tots els alumnes i on es posa en pràctica la planificació, la producció i la revisió de diferents tipus de textos, així com la reflexió metalingüística.

La Comissió del Pla d’Escriptura farà anualment una anàlisi de l’evolució i les mancances detectades i proposarà actuacions futures destinades a millorar les produccions escrites dels alumnes del centre, ja que des de l’Institut Montilivi s’entén que aquesta millora va estretament unida a l’aprenentatge de totes les matèries.

Acords de Coresponsabilitat

El centre va disposar d’un Pla d’Autonomia de Centre. Un cop finalitzat, ara es signen els acords de coresponsabilitat lligats a la durada del projecte de direcció.

Cada curs es fa una valoració del seguiment de les activitats lligades al pla, en què s’analitzen els indicadors lligats a aquestes activitats, memòria que es lliura al Departament d’Ensenyament.

Pla de lectura

Pla de lectura

L’institut va començar a col.laborar en el Pla d’Impuls a la Lectura, promogut pel departament, des del seus inicis (curs 2011-12). Tot i això, l’interès per la promoció de la lectura ha estat sempre present en la nostra vida docent. De ben segur que ens hi ha ajudat poder disposar d’una biblioteca força ben dotada i la participació en molts projectes que es relacionen amb la lectura, per exemple el sistema de catalogació epèrgam.

En l’enllaç trobareu informació sobre les línies bàsiques en què treballem:

 • Anàlisi de resultats de les proves diagnòstiques i activitats i estratègies per continuar millorant les activitats relacionades amb la lectura dels nostres alumnes.
 • Accions de foment de la lectura: punt edu i club de lectura (1r i 2n d’ESO)
 • Coordinació entre els departaments de llengua.
 • Col·laboració amb el Pla d’Escriptura i la Comissió de Dinamització Pedagògica.
 • Activitats d’acompanyament a la lectura.
 • Biblioteca

Més informació (Power Point)

Pla d'Autonomia de Centre

El Pla d’Autonomia de Centre té aquests quatre objectius:

Millorar els resultats educatius:

Descripció: Elaboració d’estratègies que permetin millorar l’aprenentatge de l’alumnat i l’assoliment de les competències bàsiques. Té tres estratègies associades:

 • Dinamització pedagògica dels equips de coordinació, departaments didàctics, equips docents.
 • Atenció diferenciada segons les capacitats i potencialitats de l’alumnat. Revisió del Pla d’atenció a la diversitat. Projecte específic de l’àrea de Música.
 • Ús didàctic de les TIC / noves metodologies d’aprenentatge.

Millorar la cohesió social:

Descripció: Millorar la qualitat de les relacions interpersonals en un ambient més acollidor, participatiu i solidari.Té dues estratègies associades:

 • Millora de la convivència en el centre
 • Organització d’activitats generals,  de solidaritat i cohesió social

Orientar des de la vessant personal, professional i acadèmica:

Descripció: Treball de revisió i actualització del Pla d’Acció Tutorial tant en l’ESO com en els ensenyaments postobligatoris, i definició d’estratègies i activitats per potenciar l’orientació en l’aspecte acadèmic i personal, i especialment el professional. Té associades tres estratègies:

 • Revisió de la programació de l’acció tutorial en general (PAT).
 • Revisar i potenciar el servei d’orientació professional i seguiment acadèmic.
 • Fomentar la implantació noves tipologies d’estudi

Introduir les millores necessàries en els processos per satisfer les expectatives de la comunitat educativa i grups d’interès (empreses,    famílies, institucions, ...)

Descripció: Cal que  desenvolupem actuacions i mitjans tècnics per aplicar de manera sistemàtica els processos de qualitat en: la gestió del centre i de l’aula, gestió medioambiental i  la prevenció de riscos laborals, aconseguint satisfer les expectatives de la comunitat educativa i grups d’interès (empreses, famílies, institucions, ...). L’objectiu té tres estratègies associades:

 • Consolidació del Sistema de Gestió del Centre
 • Implementar processos de millora: Qualitat a l'aula
 • Implementar processos de millora de riscos laborals i gestió medioambiental

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024