Projecte de Qualitat i Millora Contínua

Projecte de Qualitat i Millora Contínua

(A la foto d'esquerra a dreta, el responsable de l'empresa Bureau Veritas, el Sr. Ernest Maragall, conseller d'Educació, la Sra. Anna Pagans, alcaldessa de Girona, i el Sr. Pere Albertí, director de l'IES Montilivi. Febrer del 2008)

Aquest projecte ens ha permès assolir la certificació ISO 9001-2008. Fonamentalment ens ha permès de millorar la gestió de centre, de manera que tot el personal, en funció del càrrec que té, coneix quines funcions cal que desenvolupi, en quins processos està implicat, i quines tasques cal que desenvolupi en cada moment.

Després d'obtenir la recertificació l'any 2014, el centre participa en les xarxes d'excel·lència organitzada pel Departament d'Ensenyament.

L'any 2016 el centre va obtenir la recertificació segons el model ISO 9001-2015.

Visualitzar el certificat

Política de Qualitat

L’Institut MONTILIVI és un centre públic amb una trajectòria exemplar i de referència a les comarques gironines.

La nostra Política de Qualitat ha estat i estarà sempre d’acord en satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, i la de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei.

La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d’aquesta política, la qual contempla com a referents:

 • La dimensió personal de l’alumne/a, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives.

 • La dimensió familiar, les famílies han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei educatiu que reben els fills i filles.

 • La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb la satisfacció del professorat, personal d’Administració i Serveis, empreses, universitats i institucions.

 • La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència i desenvolupament de la societat.

 • La dimensió tecnològica, que en el moment actual és un dels motors dels avenços econòmics i socials. Per aquesta raó és voluntat de la Direcció implantar, potenciar i vetllar pel bon ús i difusió de tots els recursos TIC.

 • L’acompliment dels objectius de centre pel que fa a innovació, emprenedoria i mobilitat: cooperació amb empreses, centres educatius i altres organitzacions, siguin de l’entorn proper o d’altres països, col·laborant en el desenvolupament conjunt de projectes, transferència de coneixement i/o estades formatives i de formació en centres de treball fomentant l’esperit emprenedor de l’alumnat.

 • L’acompliment i actualització dels objectius de qualitat i els requisits establerts per l’Administració Educativa.

La direcció del centre es compromet en comunicar la Política de Qualitat a tot el personal de l’Institut, als receptors del servei i a totes les parts interessades.

La direcció es compromet a administrar els recursos del centre per tal de proporcionar la infraestructura necessària per assolir els objectius pedagògics i alhora els de la política de qualitat i millora contínua. Tenint en compte aquest punt la Direcció del centre vetllarà per mantenir reunions periòdiques amb el Departament d’Ensenyament a fi de poder fer un seguiment més exhaustiu del manteniment de l’edifici del nostre institut.

La Política de centre es revisarà per tal d’adaptar-la las canvis que es produeixen a la societat contínuament.

Pla d'Autonomia de Centre

El Pla d’Autonomia de Centre té aquests quatre objectius:

Millorar els resultats educatius:

Descripció: Elaboració d’estratègies que permetin millorar l’aprenentatge de l’alumnat i l’assoliment de les competències bàsiques. Té tres estratègies associades:

 • Dinamització pedagògica dels equips de coordinació, departaments didàctics, equips docents.
 • Atenció diferenciada segons les capacitats i potencialitats de l’alumnat. Revisió del Pla d’atenció a la diversitat. Projecte específic de l’àrea de Música.
 • Ús didàctic de les TIC / noves metodologies d’aprenentatge.

Millorar la cohesió social:

Descripció: Millorar la qualitat de les relacions interpersonals en un ambient més acollidor, participatiu i solidari.Té dues estratègies associades:

 • Millora de la convivència en el centre
 • Organització d’activitats generals,  de solidaritat i cohesió social

Orientar des de la vessant personal, professional i acadèmica:

Descripció: Treball de revisió i actualització del Pla d’Acció Tutorial tant en l’ESO com en els ensenyaments postobligatoris, i definició d’estratègies i activitats per potenciar l’orientació en l’aspecte acadèmic i personal, i especialment el professional. Té associades tres estratègies:

 • Revisió de la programació de l’acció tutorial en general (PAT).
 • Revisar i potenciar el servei d’orientació professional i seguiment acadèmic.
 • Fomentar la implantació noves tipologies d’estudi

Introduir les millores necessàries en els processos per satisfer les expectatives de la comunitat educativa i grups d’interès (empreses,    famílies, institucions, ...)

Descripció: Cal que  desenvolupem actuacions i mitjans tècnics per aplicar de manera sistemàtica els processos de qualitat en: la gestió del centre i de l’aula, gestió medioambiental i  la prevenció de riscos laborals, aconseguint satisfer les expectatives de la comunitat educativa i grups d’interès (empreses, famílies, institucions, ...). L’objectiu té tres estratègies associades:

 • Consolidació del Sistema de Gestió del Centre
 • Implementar processos de millora: Qualitat a l'aula
 • Implementar processos de millora de riscos laborals i gestió medioambiental

Pla de lectura

Pla de lectura

L’institut va començar a col.laborar en el Pla d’Impuls a la Lectura, promogut pel departament, des del seus inicis (curs 2011-12). Tot i això, l’interès per la promoció de la lectura ha estat sempre present en la nostra vida docent. De ben segur que ens hi ha ajudat poder disposar d’una biblioteca força ben dotada i la participació en molts projectes que es relacionen amb la lectura, per exemple el sistema de catalogació epèrgam.

En l’enllaç trobareu informació sobre les línies bàsiques en què treballem:

 • Anàlisi de resultats de les proves diagnòstiques i activitats i estratègies per continuar millorant les activitats relacionades amb la lectura dels nostres alumnes.
 • Accions de foment de la lectura: punt edu i club de lectura (1r i 2n d’ESO)
 • Coordinació entre els departaments de llengua.
 • Col·laboració amb el Pla d’Escriptura i la Comissió de Dinamització Pedagògica.
 • Activitats d’acompanyament a la lectura.
 • Biblioteca

Més informació (Power Point)

Acords de Coresponsabilitat

El centre va disposar d’un Pla d’Autonomia de Centre. Un cop finalitzat, ara es signen els acords de coresponsabilitat lligats a la durada del projecte de direcció.

Cada curs es fa una valoració del seguiment de les activitats lligades al pla, en què s’analitzen els indicadors lligats a aquestes activitats, memòria que es lliura al Departament d’Ensenyament.

Pla d'escriptura

Pla d'escriptura

Partint del convenciment de la necessitat del domini de tots els aspectes de l’expressió oral i escrita per avançar en qualsevol matèria, a finals del curs 2013-14 es comença a elaborar un Pla d’Escriptura com a continuació i complement del Pla de Lectura que l’Institut Montilivi ja posa en pràctica des de fa uns quants anys (acord de coresponsabilitat, projecte educatiu 2012-2016) i es redacta un document que conté objectius, pautes i material per a professors i alumnes i criteris d’avaluació de l’efectivitat del Pla.

Es planteja com una eina de millora de la competència lingüística i amb la voluntat d’aplicar-lo des de totes les àrees d’ESO-BAT, per la qual cosa durant el primer trimestre del curs 2014-15 s’ofereix un curs de formació i hi assisteixen professors representants de gairebé tots els departaments didàctics. També es fa una enquesta de detecció per saber què s’està fent des de les matèries i, paral·lelament, els departaments de llengua s’encarreguen de valorar el nivell i les mancances dels alumnes amb una prova inicial. Per altra banda, es crea una comissió de dinamització, ajuda i seguiment de les activitats que cada departament programi i porti a l’aula. Aquesta mateixa comissió proposa quins tipus de textos s’assignen a cada nivell i a cada matèria, per treballar-los més a fons, així com la revisió del material d’estratègies lingüístiques que s’apliquen als equips docents.

Per incidir més a fons en l’escriptura en algun moment del seu pas pel centre, se situa a 3r d’ESO un taller d’escriptura a què assisteixen tots els alumnes i on es posa en pràctica la planificació, la producció i la revisió de diferents tipus de textos, així com la reflexió metalingüística.

La Comissió del Pla d’Escriptura farà anualment una anàlisi de l’evolució i les mancances detectades i proposarà actuacions futures destinades a millorar les produccions escrites dels alumnes del centre, ja que des de l’Institut Montilivi s’entén que aquesta millora va estretament unida a l’aprenentatge de totes les matèries.

Pla d'Acció Tutorial

Pla d'Acció Tutorial

El Pla d'Acció Tutorial (PAT) és l'element que vertebra el conjunt d'activitats, actuacions i propostes que contribueixen a fer del procés d'ensenyament-aprenentatge un procés EDUCATIU. Facilita les relacions alumne-família-escola-societat i se suporta en  tres eixos essencials:

 • L'orientació personal, que contribueix a la integració de l'alumne i, per tant, a la possibilitat d'afrontar  el creixement acadèmic i personal amb seguretat. Coopera proporcionant eines de seguiment, valoració i reflexió a alumnes, professors i família. Té en compte també aspectes relacionats amb l'evolució de la societat (tecnologia, salut, educació en valors) per fomentar una visió crítica  en els alumnes i ajudar-los  a conformar la seva identitat.
 • L'orientació acadèmica, que cerca  la millora i consolidació del procés educatiu. Aporta informació, propostes i  eines d'anàlisi i reflexió sobre hàbits i estratègies d' aprenentatge. L’equip docent col·labora estretament amb el tutor per a la transmissió d’aquestes estratègies a l’aula.
 • L'orientació vocacional i professional, que treballa per possibilitar processos de presa de decisions conscients i realistes. Es tracta de proporcionar  informació  i pautes de reflexió   als alumnes per prendre amb fermesa les decisions relacionades amb el seu futur vocacional i professional.

 

Dins el PAT és fonamental la funció del tutor, que acompanya els alumnes en el seu desenvolupament personal i acadèmic i és el nexe entre el centre i la família. 

PyireneFP

PyireneFP

Estic interessat: Informació 

Què es el projecte PyireneFP

És un projecte europeu de cooperació transfronterera, dirigit a oferir als joves i les persones adultes serveis coordinats d'informació i orientació professional en relació a les ofertes de formació professional i de reconeixement de l'experiència laboral existents en l'espai transfronterer entre Espanya i França.

Aquest projecte s'inclou dins el programa de la Unió Europea Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020) i està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

A qui va adreçat 

 • Estudiants i aprenents, que puguin accedir a serveis de mobilitat.
 • Població general, necessitada d’informació i orientació per a la formació i el reconeixement de l’experiència laboral.
 • Formadors i orientadors de formació professional,  que puguin rebre formació a través d’accions formatives o estades en empreses, o centres/unitats per a, al seu torn, poder oferir serveis i oportunitats de formació i qualificació i de reconeixement i validació de l’experiència laboral existents en la zona transfronterera.
 • Centres educatius, que ofereixin serveis de mobilitat a alumnes i formadors.
 • Unitats de servei o centres, que ofereixen serveis concertats d’informació i orientació professional respecte de les oportunitats de formació i qualificació i de reconeixement i validació de l’experiència laboral existents en la zona transfronterera.
 • Empreses de la zona transfronterera, que acullen alumnes, aprenents, formadors i orientadors per a completar la seva formació o actualització professional.

Objectius del projecte PyireneFP

 • Establir un entorn, transfronterer i coordinat, que ofereixi serveis d’informació i orientació professional i de formació professional, amb reconeixement mutu i que condueixi a titulacions, que ajudi a les persones a seguir itineraris de formació i qualificació a través de les ofertes formatives existents a l’espai transfronterer.
 • Mobilitzar estudiants, formadors i orientadors de formació professional entre els centres, unitats de servei i empreses de la zona transfronterera mitjançant la coordinació de les accions, l’aprenentatge conjunt i el reconeixement mutu de la formació adquirida.
 • Coordinar i oferir ofertes formatives de formació professional compartides entre centres de les regions d’ambdós costats de la frontera.
 • Coordinar i oferir serveis concertats d’informació i orientació professional respecte de les oportunitats de formació i qualificació i de reconeixement i validació de l’experiència laboral existents en la zona transfronterera.

On podem anar

Mapa

Occitànea

Hinge

Hinge

How to wIN the challenGE

L'Institut Montilivi participa des de l'any 2016 al projecte Hinge. Els objectius generals del projecte HINGE consisteixen en l'enfortiment de la cooperació entre l'àmbit de l'educació i la formació, i el món del treball, per tal de poder fomentar la qualitat, la innovació i la internacionalització de les institucions associades i establir, així, una cooperació transnacional entre els proveïdors d'educació i les autoritats regionals / locals a càrrec de l'acreditació dels organismes de formació.

El Projecte també posa èmfasi en la garantia de qualitat del pla d'estudis desenvolupat a través de mètodes i eines per a un període continu d'avaluacions dels resultats i activitats d'aprenentatge.

Com a resultat de la participació al projecte d'ha desenvolupat un currículum d'estudis d'informàtica a nivell 5 d'àmbit Europeu.

En aquest projecte hi han participat dos professors del departament d'informàtica i 8 alumnes.

Pla d'Evacuació

Aquí trobareu informació específica del Pla d'emergència i evacuació de l'institut.

 

     
Visitants Professorat PAS

 

ActivaFP

Aquest curs 2018-2019 l´Institut Montilivi forma part del programa Activa FP. Es tracta d'un programa impulsat pel Departament d´Educació que vol donar suport a iniciatives de caire col·laboratiu basades en reptes i projectes propers a situacions reals, amb l'objectiu d'enfortir tant les competències professionals com les competències transversals vinculades al perfil professional dels cicles formatius. Actualment en formen part d´aquest programa 12 centres que imparteixen ensenyaments professsionals a Catalunya.

El programa Activa FP:

-Promou metodologies competencials basades en l'aprenentatge col·laboratiu.

-Proposa reptes i projectes relacionats amb situacions o entorns laborals.

-Integra activitats específiques de formació del professorat, com ara jornades d'intercanvi d'experiències.

-Estableix una organització dels centres en xarxes a través de les quals es canalitzi la formació i es fomenti la cooperació, el suport mutu i l'intercanvi de bones pràctiques.

El programa Activa FP vol reforçar un model d'ensenyament que doni major protagonisme a l'alumne, amb unes metodologies enfocades en un aprenentatge actiu que afavoreixi l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i les competències transversals. El programa s'organitza en xarxes de centres, agrupats per nivells i àmbits territorials, en què es comparteix coneixement, es dóna suport i assessorament mutu, i es fa intercanvis d'experiències.

L´Institut Montilivi forma part de la Xarxa 1 o Xarxa d’iniciació i disseny. Pels centres que estan a un nivell inicial en relació amb les metodologies actives a l’aula. Les principals actuacions d´aquesta Xarxa 1 són:

a) Definició de metodologies d'aprenentatge basades en reptes i projectes, vinculats a situacions de treball.

b) Identificar en quins cicles formatius s’aplicaran metodologies actives i elaboració de models d'organització curricular. Elaboració de models d'organització curricular de les unitats formatives i els mòduls professionals dels cicles formatius que facilitin el treball en base a reptes i projectes.

c) Assessorament en el disseny de propostes per a l'establiment de models organitzatius d'espais i horaris, i de suport al professorat, que facilitin el desplegament d'aquestes metodologies.

La previsió d´aquest programa Activa FP, és que els centres de la Xarxa 1 aniran progressant a altres nivells, segons el grau de desplegament, el nivell de consolidació i l’ampliació a més famílies professionals i estudis de les metodologies actives en el centre. 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2019