Preinscripció ESO curs 2024-2025

Informació per a la preinscripció a l’ESO curs 2024-25

Presentació de sol·licituds

 • La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d'Educació.

 • Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor/a legal s'ha d'identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d'identificació IdCAT Mòbil.

 • Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

 • El tràmit de presentació de la sol·licitud s'acaba, en ambdós casos, amb l'enviament del formulari on s'adjunta la documentació acreditativa necessària i no s'ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d'entrada, que es rep a l'adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

Important: En el moment d’omplir la sol·licitud caldrà escriure el número d’identificació de l’alumne al Registre d'alumnes de Catalunya (RALC). Si es desconeix, cal demanar-lo a l’escola o centre en què actualment estan matriculats.

Calendari

Preinscripció

Llista alumnes preinscrits al centre

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 18 al 26 de juny de 2024

Documentació

És important tenir la documentació requerida, escanejada o fotografiada per ambdues bandes, al dispositiu utilitzat per omplir el formulari de la sol·licitud de preinscricpció, ja sigui ordinador, tauleta o telèfon.

Documentació acreditativa

 • Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic (amb identificació electrònica) i s'ha indicat el número identificador de RALC de l'alumne/a, no cal adjuntar cap documentació identificativa. Si l'alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

 • Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal adjuntar-hi la documentació següent:

  • ​El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  • El DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys, Si s'ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Criteris de prioritat

En general, només cal presentar documentació acreditativa dels criteris si el Departament d'Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l'intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

a) Criteri per adscripció

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. No cal presentar cap document acreditatiu.

Són preferents les peticions a un centre i ensenyament que té una relació d'adscripció amb el centre i ensenyament de procedència. En canvi, són no preferents les peticions que no tenen aquesta relació d'adscripció i també, segons l'ordre de les peticions dins de la sol·licitud, les posteriors a una petició no
preferent, malgrat que existeixi la relació d'adscripció.

b) Criteris prioritaris

1. Germans escolaritzats al centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció    

Barem: 50 punts

Documentació: Cap

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora  (zones educatives)

Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins la zona educativa del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 10 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat es doni més d'un
dels supòsits previstos.

Documentació:

 • Les dades de residència s'obtenen electrònicament del padró municipal. En el resguard de la sol·licitud
  s'informa si no s'han pogut obtenir les dades del padró, i en aquest cas el domicili s'ha d'acreditar adjuntant el
  volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans
  de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació
  provisional
 • Còpia contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en
  compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració censal
  d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037)

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.  

Barem: 15 punts

Documentació: es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas, cal adjuntar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

c) Criteris complementaris

1. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 15 punts

Documentació: es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas i quan l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar la targeta acreditativa vigent de la discapacitat.

2. Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Barem: 10 punts

Documentació: No cal adjuntar cap documentació

3. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa.

Barem: 10 punts

Documentació: Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas o quan l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família nombrosa, durant el període de presentació de documentació

4. L'alumne o alumna forma part d'una família monoparental.

Barem: 10 punts

Documentació: Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas o quan l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família monoparental, durant el període de presentació de documentació

5. Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple.

Barem: 10 punts

Documentació: El llibre de família

6. Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar.

Barem: 10 punts

Documentació: La resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials

7. Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.

Barem: 10 punts

Documentació: La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

Horari d’oficines d’atenció al públic:

Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13 h

Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15 a 17 h

Trobareu tota la informació a la web Preinscripció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

Matrícula ESO Curs 2024/25

El termini per a formalitzar la matrícula a l'ESO és del 18 al 26 de juny.

 

Documentació a presentar al centre per a formalitzar la matrícula

 1. Fotocòpia DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

 2. Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
  - Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
  - Si l'alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

 3. Resguard del pagament de l'aportació de 70 €, en el cas general, o de 60 € en el cas que tingui un germà ja matriculat per al curs 24/25 i que hagi fet el pagament de l'aportació sencera que inclou la quota de l'AMPA (en aquest supòsit caldrà aportar el justificant del germà que ha fet el pagament de l'aportació sencera). Els alumnes amb necessitats educatives especials de tipus socioeconòmic (NEE-B) estan exempts del pagament de l'aportació de 70 €.

 4. La carta de compromís i el document de drets d'imatge i autorització de sortides degudament omplerts i signats.

Podeu descarregar la carta de compromís, el document de drets d'imatge i autorització de sortides i el full de pagament corresponent aquí mateix o demanar-los a la consergeria del centre.

Full de pagament de 70 €

Full de pagament de 60 €

Carta de compromís

Drets d'imatge i autorització de sortides

Declaració sobre l'opció de religió (Només alumnes que volen cursar la matèria de religió)

Cal omplir un formulari amb les dades necessàries per al contacte entre el centre i les famílies. Aquest formulari es pot omplir en el moment de la matrícula al centre o en aquest enllaç.

La documentació s'ha d'entregar presencialment al centre entre els dies 18 i 26 de juny de 9.30 a 13.30. No cal demanar cita prèvia.

 

Important: Opció llengua estrangera alumnes de 1r d'ESO

L’alumne pot escollir com a 1a llengua estrangera francès o anglès. Cal continuar amb aquesta llengua fins a 4t d’ESO. Des de 1r d’ESO s’ofereix també la possibilitat de fer l'optativa 2a llengua estrangera (anglès o francès), que no pot ser la mateixa que es faci com a 1a llengua i també és obligatori continuar-la com a optativa fins a 4t d’ESO. 

Sol·licitud llengua estrangera (a entregar amb la resta de documentació per a la matrícula)

NOTA: ÉS IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓ DE TOTS ELS DOCUMENTS PER TAL DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA.

 

 

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024