Preinscripció ESO curs 2019-2020

Informació per a la preinscripció a l’ESO curs 2019-20

 • La sol·licitud d’inscripció es podrà descarregar o omplir telemàticament a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.
 • Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s'ha demanat en primera opció.

Important: En el moment d’omplir la sol·licitud caldrà escriure el número d’identificació de l’alumne. Si es desconeix, cal demanar-lo a l’escola o centre en el que actualment estan matriculats.

El codi de l’Institut Montilivi és el 17001735

Calendari

 • Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de març al 9 d’abril de 2019
 • Termini per presentar la documentació: fins el 10 d’abril de 2019
 • Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: 26 d’abril de 2019
 • Reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig de 2019
 • Sorteig per al nombre de desempat: 9 de maig
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 14 de maig
 • Publicació de la llista d’admesos: 12 de juny
 • Matrícula:
  • 1r ESO: del 20 al 26 de juny
  • 2n, 3r i 4rt d’ESO: del 27 de juny al 3 de juliol

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar a les oficines del centre, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

 

Criteris de prioritat

a) Criteri específic

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre  o pares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció      Barem: 40 punts

Documentació: Cap

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora .

Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Documentació:

 • Quan el domicili habitual no coincideix amb el del DNI, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Còpia contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l’empresa.

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.   Barem: 10 punts

Documentació: Acreditació de ser beneficiari de la prestació de la renda mínima d’inserció

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documentació: Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega tal condició

 

c) Criteris complementaris

1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.       Barem: 15 punts

Documentació: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent

 

Horari d’oficines d’atenció al públic:

Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13 h

Tardes: de dilluns a dijous de 15 a 17 h

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2019