Preinscripció ESO curs 2024-2025

Informació per a la preinscripció a l’ESO curs 2024-25

Presentació de sol·licituds

 • La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d'Educació.

 • Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor/a legal s'ha d'identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d'identificació IdCAT Mòbil.

 • Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

 • El tràmit de presentació de la sol·licitud s'acaba, en ambdós casos, amb l'enviament del formulari on s'adjunta la documentació acreditativa necessària i no s'ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d'entrada, que es rep a l'adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

Important: En el moment d’omplir la sol·licitud caldrà escriure el número d’identificació de l’alumne al Registre d'alumnes de Catalunya (RALC). Si es desconeix, cal demanar-lo a l’escola o centre en què actualment estan matriculats.

Calendari

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 5 de març de 2024
 • Presentació de sol·licituds (telemàticament al web del Departament d'Educació): del 8 al 20 de març de 2024
 • Presentació de documentació: fins al 22 de març de 2024
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 d'abril de 2024
 • Presentació de reclamacions: del 17 al 22 d'abril de 2024
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 25 d'abril de 2024
 • Sorteig del número de desempat: 30 d'abril de 2024, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 2 de maig de 2024
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció d'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situació socioeconòmiques desafavorides sense assignació (assignació d'ofici): 14 i 15 de maig de 2024, ambdós inclosos
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 29 al 31 de maig de 2024
 • Oferta final de places escolars: 7 de juny de 2024
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 10 de juny de 2024

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 18 al 26 de juny de 2024

Documentació

És important tenir la documentació requerida, escanejada o fotografiada per ambdues bandes, al dispositiu utilitzat per omplir el formulari de la sol·licitud de preinscricpció, ja sigui ordinador, tauleta o telèfon.

Documentació acreditativa

 • Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic (amb identificació electrònica) i s'ha indicat el número identificador de RALC de l'alumne/a, no cal adjuntar cap documentació identificativa. Si l'alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

 • Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal adjuntar-hi la documentació següent:

  • ​El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  • El DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys, Si s'ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s'han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Criteris de prioritat

En general, només cal presentar documentació acreditativa dels criteris si el Departament d'Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l'intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

a) Criteri per adscripció

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. No cal presentar cap document acreditatiu.

Són preferents les peticions a un centre i ensenyament que té una relació d'adscripció amb el centre i ensenyament de procedència. En canvi, són no preferents les peticions que no tenen aquesta relació d'adscripció i també, segons l'ordre de les peticions dins de la sol·licitud, les posteriors a una petició no
preferent, malgrat que existeixi la relació d'adscripció.

b) Criteris prioritaris

1. Germans escolaritzats al centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció    

Barem: 50 punts

Documentació: Cap

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora  (zones educatives)

Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins la zona educativa del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 10 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat es doni més d'un
dels supòsits previstos.

Documentació:

 • Les dades de residència s'obtenen electrònicament del padró municipal. En el resguard de la sol·licitud
  s'informa si no s'han pogut obtenir les dades del padró, i en aquest cas el domicili s'ha d'acreditar adjuntant el
  volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans
  de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació
  provisional
 • Còpia contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en
  compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració censal
  d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037)

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.  

Barem: 15 punts

Documentació: es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas, cal adjuntar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

c) Criteris complementaris

1. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 15 punts

Documentació: es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas i quan l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar la targeta acreditativa vigent de la discapacitat.

2. Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Barem: 10 punts

Documentació: No cal adjuntar cap documentació

3. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa.

Barem: 10 punts

Documentació: Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas o quan l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família nombrosa, durant el període de presentació de documentació

4. L'alumne o alumna forma part d'una família monoparental.

Barem: 10 punts

Documentació: Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir. En aquest cas o quan l'organisme emissor és d'una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família monoparental, durant el període de presentació de documentació

5. Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple.

Barem: 10 punts

Documentació: El llibre de família

6. Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar.

Barem: 10 punts

Documentació: La resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials

7. Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.

Barem: 10 punts

Documentació: La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

Horari d’oficines d’atenció al públic:

Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13 h

Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15 a 17 h

Trobareu tota la informació a la web Preinscripció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024