Preinscripció ESO curs 2020-2021

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

Alumnes preinscrits al centre

Llista d'espera

Informació per a la preinscripció a l’ESO curs 2020-21

 • La sol·licitud d’inscripció es podrà omplir telemàticament a la pàgina web del Departament d’Ensenyament. Només en casos excepcionals en què no es pugui fer ús del suport informàtic es podrà omplir en format pdf.
 • El resguard de la sol·licitud (o excepcionalment la sol·licitud en format pdf) juntament amb la documentació necessària (escanejada o fotografiada) s'ha d'enviar per correu electrònic al correu oficial del centre (el de l'Institut Montilivi és b7001735@xtec.cat) que s'ha demanat en primera opció.
  • Important: En l'assumpte del correu cal fer constar Preinscripció 1r, 2n, 3r o 4t ESO (el curs que correspongui)
 • En els casos excepcionals en que no es puguin fer ús d'eines informàtiques es pot presentar la sol·licitud i la documentació presencialment al centre que s'ha demanat en primera opció. Per això caldrà demanar cita prèvia a través de l'eina corporativa que el Departament d'Ensenyament posarà a disposició (activa a partir del 13 de maig) o per telèfon al mateix centre ( a partir del dilluns dia 18 de maig)

Important: En el moment d’omplir la sol·licitud caldrà escriure el número d’identificació de l’alumne. Si es desconeix, cal demanar-lo a l’escola o centre en el que actualment estan matriculats.

El codi de l’Institut Montilivi és el 17001735

Correu oficial Institut Montilivi: b7001735@xtec.cat

Telèfon: 972 20 94 58

Sol·licitud cita prèvia

Oferta final de places

 

Nou Calendari

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

 

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020
 
Matrícula
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

Documentació identificativa

El resguard de la sol·licitud s'ha d'enviar per correu electrònic al correu oficial del centre, en tots els casos, acompanyat dels documents fotografiats o escanejats següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

 

Criteris de prioritat

a) Criteri específic

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre  o pares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció      Barem: 40 punts

Documentació: Cap

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora .

Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Documentació:

 • Quan el domicili habitual no coincideix amb el del DNI, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.*
 • Còpia contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l’empresa.

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.   Barem: 10 punts

Documentació: Acreditació de ser beneficiari de la prestació de la renda mínima d’inserció

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documentació: Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega tal condició

 

c) Criteris complementaris

1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.       Barem: 15 punts

Documentació: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent

* Important: 

Per tal de poder obtenir un volant municipal de convivència,  atès que les oficines on s’expedeixen estan tancades al públic, hi ha la opció de fer-ho de manera telemàtica a través de la SEU ELECTRÒNICA de l’Ajuntament de Girona. Es genera automàticament un document que es pot guardar en el dispositiu personal del ciutadà que el sol·licita.

Recordeu que només el necessiten les famílies que no tinguin el DNI o NIE amb la mateixa adreça que fan constar a la sol·licitud. També les famílies que només presenten passaport.

Si per la raó que sigui, no hi ha la opció d’obtenir aquest document, poden presentar algun document que pugui acreditar el domicili: rebut de llum, aigua, contracte de lloguer....

Requisits: estar donat d’alta, tenir l’IDCAT MÒBIL. Al mateix enllaç de la seu electrònica i ha la possibilitat de donar-se d’alta a l’IDCAT MÒBIL.

Passos:

 1. Obtenir IDCAT Mòbil (en cas de què no se’n disposi)
 2. Clicar al següent enllaç: https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/tramitar_online.html?id=1365&idr=15860 per poder obtenir el document i guardar-lo.

 

Horari d’oficines d’atenció al públic:

Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13 h

Tardes: de dilluns a dijous de 15 a 17 h

 

Trobareu més informació a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

Matrícula ESO Curs 2020/21

El termini per a formalitzar la matrícula és del 13 al 17 de juliol.

 

Documentació a presentar al centre per a formalitzar la matrícula

 1. Original i fotocòpia DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.

 2. Original i fotocòpia DNI, NIE o pasaport del pare, mare  o tutor.

 3. Original i fotocòpia del llibre de família o d'altres documents relatius a la filiació.

 4. Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
  - Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes I les dates corresponents.
  - Si l'alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

 5. Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

 6. Resguard del pagament de l'aportació de 70 €, en el cas general, o de 60 € en el cas de que tingui un germà ja matriculat per al curs 20/21 i que hagi fet el pagament de l'aportació sencera que inclou la quota de l'AMPA (en aquest supòsit caldrà aportar el justificant del germà que ha fet el pagament de l'aportació sencera)

 7. La carta de compromís i el documents de drets d'imatge i autorització de sortides degudament omplerts i signats.

Podeu descarregar la carta de compromís, el document de drets d'imatge i autorització de sortides i el full de pagament corresponent aquí mateix o demanar-lo a la consergeria del centre.

Full de pagament de 70 €

Full de pagament de 60€

Carta de compromís

Drets d'imatge i autorització de sortides

Declaració sobre l'opció de religió (Només alumnes que volen cursar la matèria de religió)

Cal omplir un formulari amb les dades necessàries per al contacte entre el centre i les famílies. Aquest formulari es pot omplir en el moment de la matrícula al centre o en aquest enllaç 

La documentació s'ha d'entregar presencialment al centre sol·licitant cita prèvia entre el dia 13 i 17 de juliol de 9:30 a 13:30.

Important: Opció 1a llengua estrangera alumnes de 1r d'ESO

L’alumne pot escollir com a 1a llengua estrangera francès o anglès. Cal continuar amb aquesta llengua fins a 4t d’ESO. A 2n d’ESO s’ofereix la possibilitat de fer com a 2a llengua estrangera anglès o francès, que no pot ser la mateixa que es faci com a 1a llengua i també és obligatori continuar-la fins a 4t d’ESO. Només hi ha plaça per fer francès per a 24 alumnes a 1r d’ESO

Com matricular-se a francès de 1a llengua a 1r ESO:

L’alumne que es matriculi a 1r d’ESO i vulgui fer francès, ho ha de comunicar a les administratives que li cursen la matrícula.  

A aquests alumnes se’ls adjudicarà un número segons ordre de matrícula. S’anotarà en una llista numerada el nom i cognoms de l’alumne i DNI, i es farà firmar conforme està anotat que vol fer francès.

Si hi ha més de 24 alumnes que sol·liciten francès, un cop tancada la matrícula es procedirà a fer el sorteig. S’acceptaran els primers 24 números que surtin a comptar des del número que surti en el sorteig. 

Els alumnes acceptats es notificaran  a la pàgina web a partir del 20 de juliol, posant el número de DNI i/o inicials de l’alumne i el número d’adjudicació durant la matrícula.

 

NOTA: ÉS IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓ DE TOTS ELS DOCUMENTS PER TAL DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA.

 

 

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020