Preinscripció cicles formatius de grau superior Curs 2024-25

 

Presentació de la sol·licitud de preinscripció

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud en suport informàtic, sempre telemàticament a la web del Departament d'Educació.

Si s'opta per la sol·licitud electrònica  (es pot fer quan es disposa d'algun tipus d'identificació electrònica, com l'idcat o el DNIe) i l'alumne/a disposa de número identificador RALC, el tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l'enviament del formulari i no cal presentar cap document identificatiu. La documentació acreditativa dels criteris de prioritat només cal adjuntar-la, en el mateix formulari de preinscripció degudament escanejades o fotografiades i en el termini establert, només si no s'ha pogut validar electrònicament.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. Les dades identificatives i acreditatives que no s'hagin pogut validar electrònicament s'hauran d'adjuntar en el mateix formulari de preinscripció degudament escanejades o fotografiades en el termini establert.

Enllaç per a la presentació de la sol·licitud

Preinscripció (web de la Generalitat on hi trobareu tota la informació)

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Oferta inicial de places: 23 de maig de 2024.

 • Presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos.

 • Presentació de documentació: fins al 31 de maig de 2024.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 de juny de 2024.

 • Presentació de reclamacions: del 26 de juny a l'1 de juliol de 2024, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 4 de juliol de 2024.

 • Sorteig del número de desempat: 4 de juliol de 2024, a les 11 h. (número 5195)

 • Oferta final de places: 11 de juliol de 2024.

 • Publicació de places de la primera assignació, amb indicació del número de petició atesa: 11 de juliol de 2024.

 • Període de matrícula per als alumnes per als alumnes que se'ls ha assignat la seva primera opció en la primera assignació: del 15 al 18 de juliol de 2024, ambdós inclosos. (Important: només s'han de matricular els alumnes a qui s'ha assignat la seva primera opció).

 • Publicació de places de la segona assignació, amb indicació del número de petició atesa: 30 de juliol de 2024.

 • Període de matrícula per als alumnes que han obtingut plaça en el segon procés d'assignació: del 2 al 6 de setembre de 2024, ambdós inclosos.

Alumnes preinscrits al centre (1 T)

Documentació identificativa

Les persones que hagin presentat la sol·licitud electrònica i disposin del número d'identificació RALC, no han d'ajuntar cap document identificatiu. Si no es disposa de RALC: si és menor d'edat i no fa els anys aquest any cal adjuntar el llibre de família i el DNI de l'alumne/a i del pare, mare o tutor/a, i si és major d'edat o fa els 18 anys aquest any només cal adjuntar el DNI de l'alumne/a

Les persones que han emplenat la sol·licitud amb suport informàtic han d'ajuntar en el mateix formulari de preinscripció:

 • Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2024:
  • El DNI o NIE, si no s'ha pogut validar el document electrònicament (consulteu la informació al resguard de la sol·licitud); el passaport o el document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'ha identificat.
 • Si l'alumne és menor d'edat, i no fa els 18 anys durant l'any 2024, també cal adjuntar:
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI o NIE de l'alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s'ha pogut validar el document electrònicament (consulteu la informació al resguard de la sol·licitud); o el passaport o el document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat.

Criteri de prioritat per a l'assignació de places

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

- Per als alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat i del títol tècnic/a de formació professional es fa una reserva de places del 80%: d'aquestes, el 55% són per a les persones que al·leguen el batxillerat i, el 45%, per a les que accedeixen amb el títol de tècnic/a de formació professional. Són prioritàries les sol·licituds de les persones que han acabat (o acabaran) els estudis els cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024, respecte de les persones que els han acabat en cursos anteriors.

En general, la nota d'accés és la qualificació del batxillerat o cicle de grau mitjà que s'al·lega per accedir. Ara bé, si la modalitat de batxillerat cursada és preferent per accedir al títol que es vol cursar, segons la taula de modalitats preferents de batxillerat, d'una banda, o si el cicle de grau mitjà cursat és d'una família afí al títol que es vol cursar, segons la taula d'afinitats de les famílies professionals, de l'altra, la nota d'accés és el resultat de multiplicar la qualificació mitjana obtinguda en els estudis previs per un paràmetre (1,7). Així la nota d'accés pot ser diferent per a cada petició de la sol·licitud, en funció de si es té accés prioritari per modalitat de batxillerat o per família afí.

- Per als alumnes que accedeixen per la via de la prova d'accés, que tenen l'exempció total d'aquesta prova o han superat el curs de formació preparatori per accedir a un cicle formatiu de grau superior, es fa una reserva de places del 15 %. Per aquesta via també accedeixen les persones que tenen un títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny, els que han aprovat les provés d'accés a la universitat, així com els graduats universitaris i la resta que han obtingut titulacions i cerficats declarats equivalents a l'efecte d'accedir a un cicle de formació professional de grau superior.

- Per als alumnes que accedeixen per la via del títol de tècnic/a superior de formació professional es reserva un 5 % de les places. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana de l'estudi al·legat.

- Per als alumnes que accedeixen per la via del certificat de professionalitat, s'assignen fins a un 5 % de l'oferta de places. Per aquesta via accedeixen els alumnes que han obtingut un o diversos certificats de professionalitat integrats en el cicle formatiu a què es demana accedir. Aquestes assignacions no ocupen places de l'oferta ordinària, ja que els alumnes es matriculen parcialment als mòduls professionals que els manquin per obtenir el títol de tècnic/a superior.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

Documentació acreditativa del criteri de prioritat

Documents que es consideraran:

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles o
 • certificat de la qualificació de la prova d'accés.

- Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

- Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.

- Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

- Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

- Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.

La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

- Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d'aquesta prova.

 

 

Matrícula cicles formatius grau superior curs 2024/25

Llista d'alumnes 1a assignació

Important:

Només s'han de matricular entre el 15 i el 18 de juliol les persones a qui han assignat la seva 1a opció. En el cas de que us hagin donat la 2a o una opció posterior, heu d'esperar a la llista de la 2a assignació del 30 de juliol, on podria ser que us donguessin una millor opció, i llavors us haureu de matricular de la opció que sigui entre el 2 i el 6 de setembre.

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR                

La documentació s'ha d'entregar presencialment al centre degudament omplerta i signada, en horari de 9:15 a 13:30 h, i la pot lliurar el propi alumne/a o una altra persona. Les persones que no formalitzin la matrícula en aquest termini perdran la plaça assignada.

Documentació a presentar per a la matrícula de cicles de grau superior

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
 • Fitxa personal de dades
 • Justificant de l'ingrés del pagament de 100 € d'aportació al centre i justificant de l'import de la matrícula (360 € sense bonificació). En el cas de sol·licitar bonificació o exempció de la part de matrícula, també cal presentar el document que dona dret a la bonificació o exempció.
 • Imprescindible: fotocòpia del títol o resguard del títol de batxillerat, del títol o resguard del títol del cicle de grau mitjà o de la prova d'accés.
 • Document acceptació condicions de la formació DUAL
Per matricular-se i obtenir els documents  fitxa personal de dades, acceptació condicions de la formació DUAL  i  fulls de pagament, cal omplir aquest formulari.

 

En cas que el curs que ve (2024-25) es tingui algun germà ja matriculat al centre, el primer que es matricula paga l’aportació al centre sencera i els altres 10 € menys. Cal presentar també el justificant de pagament del primer germà perquè es faci efectiu el descompte.

Bonificacions

Bonificació del 50% de l'import de la matrícula de 360 € per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general 

 • membres de famílies monoparentals

 • persones que han obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Exempció del 100% de l'import de la matrícula de 360 € per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial

 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)

 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% 

 • infants o adolescents en acolliment familiar

 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat, les persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció i les persones víctimes de violència de gènere

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024