Preinscripció i matrícula cicles formatius de grau superior Curs 2019-20

Matrícula curs 2019-20

Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 17 de juliol

CALENDARI ORIENTATIU MATRÍCULA CURS 2019-2020

 • 18 de juliol: Assistència a la direcció, Educació i control ambiental I Educació infantil
 • 19 de juliol: Administració i finances, Manteniment electrònic i Automoció
 • 22 de juliol: Desenvolupament de pàgines web, Adm. de sistemes informàtics en la xarxa i Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.
 • 23 de juliol: Laboratori d'anàlisi i control de qualitat, Fabricació de productes farmacèutics i Integració social

Documentació necessària per a la matrícula

 • Original i fotocòpia del títol o resguard del títol de batxillerat, títol o resguard del títol d'un cicle formatiu de grau mitjà (no valen butlletes de notes ni certificats de notes), certificat de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior o altre titulació que dona l'accés.
 • Justificant de l’ingrés a la Caixa de l’aportació per material de100 € per a l’alumnat sense germans matriculats al centre, i de 90 € per a l’alumnat amb germans ja matriculats pel curs vinent al centre (cal portar el justificant de pagament del germà ja matriculat)
 • Justificant de l’ingrés a la Caixa de 360€ del preu públic de la matrícula.
 • Fitxa de dades personals.

La fitxa de dades personals i els fulls de pagament es generen i es poden imprimir omplint aquest formulari.

Horari per a l'entrega de la documentació a la sala del costat del bar: de 9:15 a 13:30 h.

 

Places vacants

El dia 23 de juliol a la tarda es publicaran les places que han quedat vacants després del període de matrícula. Les persones que es troben a la llista d'espera i vulguin optar a una d'aquestes places, cal que omplin el següent formulari . (actiu fins a les 12:30 del dimecres 24 de juliol)

Les persones que hagin fet la preinscripció en un altre centre i vulguin optar a una 2a o 3a opció hauran d'omplir aquest formulari i presentar-lo al centre com a molt tard el dimecres 24 de juliol a les 12:30, juntament amb una còpia de la preinscripció i el certificat de qualificació dels estudis que donen accés al grau superior.

A partir de les 3 de la tarda del dimecres 24 de juliol es publicarà la llista amb les persones que han obtingut una plaça vacant després del període ordinari de matrícula. La llista es penjarà a la pàgina web del centre i als plafons de l'entrada de l'institut. Les persones admeses hauran de venir a matricular-se el divendres 26 de juliol a les oficines del centre en horari de 9:15 a 13:30.


Matrícula alumnes antics (repetidors de 1r, 2n o alumnes que passen de 1r a 2n). Si el dia 23 de juliol no està feta la matrícula NO es guardarà la plaça. Trobareu aquí la informació necessària

Els alumnes de 2n curs que es matriculin d'unitats formatives soltes hauran de portar una còpia de la butlleta de notes i sol·licitar el full de pagament a secretaria. El preu per UF és de 25 € fins a un màxim de 360€. En el cas de que es matriculin de 3 o menys unitats formatives l'aportació de 100 € passa a ser de  30 €, full de pagament que també s'ha de demanar a secretaria.

Bonificacions per a la matrícula (360 €)

Bonificació del 50 % de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.
 • alumnes que han rebut una beca del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport el curs anterior

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33%
 • infants o adolescents en acolliment familiar.
 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat, les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció i les persones víctimes de violència de gènere

Sol·licituds fora de termini

Les persones que estiguin interessades en cursar un cicle de grau superior a l'Institut Montilivi i no hagin presentat la sol·licitud en el termini establert, poden presentar, fins el dia 26 de juliol, una so·licitud fora de termini a la consergeria del centre. Aquestes sol·licituds només es tindran en compte un cop considerades totes les sol·licituds dins del termini, tant si el cicle es va demanar en 1a o en una altra opció, i es contactarà amb les persones admeses a partir de l'1 de setembre

Documentació a presentar:

 • Fotocòpia del DNI o altre document identificatiu
 • Certificat de la nota dels estudis que donen accés al cicle de grau superior o de la prova d'accés
 • Sol·licitud fora de termini

Presentació de sol·licituds

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud en suport informàtic.

Si s'opta per la sol·licitud electrònica (es pot fer quan es disposa d'algun tipus d'identificació electrònica), no s'ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l'enviament del formulari. La documentació acreditativa dels criteris de prioritat només cal presentar-la, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert, si no s'ha pogut validar electrònicament.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, juntament amb la documentació identificativa i acreditativa que correspongui i que no s'hagi pogut validar electrònicament, presentar-lo al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

Horari oficines per a la presentació de la sol·licitud i/o altres documents: 9:30 a 13:30 h

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Període de presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 5 de juny de 2019, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins a 7 de juny de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2019.
 • Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 4 de juliol de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2019.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2019.
 •  Publicació de la llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 17 de juliol de 2019.
 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 18 al 23 de juliol de 2019 (ambdós inclosos).

Documentació identificativa

Documentació que cal presentar en el centre que s'ha demanat en primera opció.

 • Persones que han optat per la sol·licitud electrònica (es pot fer si es disposa d'identificació electrònica): No s'ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne que s'hagi pogut validar electrònicament.
  • Si l'alumne és menor d'edat, original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Persones que han optat per la presentació de la sol·licitud de preinscripció amb suport informàtic. Juntament amb el comprovant de la sol·licitud impresa i signada, cal presentar:
  • Si l'alumne/a és major d'edat, original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Si l'alumne/a és menor d'edat:
   • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteri de prioritat per a l'assignació de places

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

- Via d'accés: batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

- Via d'accés: títol de tècnic de formació professional; reserva del 20%.

Per aquesta via, les sol·licituds s'ordenen tenint en compte les prioritats següents:

 • En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En segon lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En quart lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés.
 • En sisè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
 • En setè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d'una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació final mitjana del títol de tècnic al·legat.

- Via d'accés: prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés; reserva del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

Documentació acreditativa del criteri de prioritat

Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha d'acreditar: 

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles o
 • certificat de la qualificació de la prova d'accés.

- Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

- Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.

- Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior han de presentar el certificat de superació de la formació.

- Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

- Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

- Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.

La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

- Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d'aquesta prova.

 

Sol·licitud preinscripció

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020