Preinscripció i matrícula cicles formatius de grau superior Curs 2020-21

Llista d'alumnes assignats grau superior

Llista d'espera grau superior

Llista de preinscrits grau superior

Oferta de places grau superior

Presentació de la sol·licitud de preinscripció

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud en suport informàtic.

Si s'opta per la sol·licitud electrònica  (es pot fer quan es disposa d'algun tipus d'identificació electrònica), no s'ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l'enviament del formulari. La documentació acreditativa dels criteris de prioritat només cal presentar-la, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert, si no s'ha pogut validar electrònicament (llegir el resguard on s'indica quina és).

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal descarregar el resguard de la sol·licitud i, juntament amb la documentació escanejada o fotografiada que correspongui (el resguard ja la indica), enviar-lo  per correu electrònic a l'adreça oficial del  centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació. És important fer constar en l'assumpte del correu 'Preinsripció Grau Superior'

Adreça electrònica oficial de l'Institut Montilivi: b7001735@xtec.cat

Enllaç per a la sol·licitud d'inscripció

Només en els casos excepcionals en que no es disposi de recursos informàtics o hi hagi algun altre problema es pot fer la sol·lcitud de preinscripció presencial mitjançant la sol·licitud de cita prèvia.

Avís: Les persones d'origen estranger que hagin obtingut recentment la nacionalitat espanyola és possible que al introduir el número del nou DNI els aparegui un error. Llavors han de provar de fer la preinscripció introduint el número del NIE que tenien.

Calendari de preinscripció i matrícula

Preinscripció

 • Oferta inicial de places per a la preinscripció: 5 de juny de 2020

 • Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de juny de 2020, ambdós inclosos

 • Presentació de documentació: fins al 18 de juny de 2020

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 13 de juliol de 2020

 • Presentació de reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol de 2020

 • Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020, a les 11 h

 • Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020

 • Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020

 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l'1 al 7 de setembre de 2020

Documentació identificativa

Les persones que han emplenat la sol·licitud amb suport informàtic han d'enviar per correu electrònic:

 • Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020:
  • El DNI o NIE, si no s'ha pogut validar el document electrònicament (consulteu la informació al resguard de la sol·licitud); el passaport o el document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'ha identificat.
 • Si l'alumne és menor d'edat, i no fa els 18 anys durant l'any 2020, també cal enviar per correu electrònic:
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI o NIE de l'alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s'ha pogut validar el document electrònicament (consulteu la informació al resguard de la sol·licitud); o el passaport o el document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat.

Les persones que hagin presentat la sol·licitud electrònica no cal que enviïn per correu electrònic la documentació identificativa. Només en el cas que l'alumne sigui menor d'edat o no faci els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació; si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteri de prioritat per a l'assignació de places

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

- Via d'accés: batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

- Via d'accés: títol de tècnic de formació professional; reserva del 20%.

Per aquesta via, les sol·licituds s'ordenen tenint en compte les prioritats següents:

 • En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En segon lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En quart lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés.
 • En sisè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
 • En setè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d'una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació final mitjana del títol de tècnic al·legat.

- Via d'accés: prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés; reserva del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

Documentació acreditativa del criteri de prioritat

Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha d'acreditar: 

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles o
 • certificat de la qualificació de la prova d'accés.

- Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

- Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.

- Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior han de presentar el certificat de superació de la formació.

- Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

- Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

- Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.

La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

- Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d'aquesta prova.

 

Sol·licitud preinscripció

Preinscripció i matrícula cicles formatius grau superior curs 2020/21

Llista d'alumnes assignats grau superior

Llista d'espera grau superior

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

(Alumnes que es matriculen per primer cop al cicle)

Termini: de l'1 al 7 de setembre de 2020 (ambdòs inclosos)                              

Procediment:

 • Comprovar que s'està a la llista d'admesos.
 • Omplir el formulari . Un cop s'hagi omplert i desat el formulari es rebrà un correu en l'adreça de l'alumne/a on es podran descarregar els fulls de pagament (pel curs complet, 360€ de matrícula i 100 € d'aportació al centre) i fer els pagaments a Caixabank seguint les instruccions dels fulls.
 • En el mateix correu hi haurà un enllaç a on s'haurà de pujar, escanejats o fotografiats i en una sola pujada, els justificants dels pagaments (si s'ha marcat bonificació o exempció de pagament també el document que l'acredita) i el títol o el resguard del títol de batxillerat, de tècnic d'un grau mitjà o el certificat de la prova d'accés. (Important: pels que accedeixen per la via de batxillerat o d'un grau mitjà no s'accepten certificats o informes de notes, ha de ser el títol o el resguard del títol) 
 • Un cop s'hagi verificat des de la secretaria del centre que els documents pujats són correctes, es rebrà un segon correu informant que es procedirà a la matrícula.

En cas que el curs que ve (2020-21) es tingui algun germà ja matriculat al centre, el primer que es matricula paga l’aportació al centre sencera (100€) i els altres 10 € menys. Cal pujar també en el mateix enllaç el justificant de pagament del primer germà per a que es faci efectiu el descompte.

Un cop finalitzat el període de matrícula, les persones que no hagin seguit el procediment de matrícula especificat anteriorment perdran la plaça obtinguda, i es trucarà per a oferir aquestes places a les persones de les llistes d'espera, en l'ordre estipulat per aquestes.

El procediment per a la matrícula es pot fer integre telemàticament, però en el cas de que no es disposi d'eines informàtiques es pot sol·licitar una cita prèvia per a fer-la presencial en aquest enllaç: cita prèvia

Bonificacions

Bonificació del 50% de l'import de la matrícula de 360€ per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i

 • membres de famílies monoparentals.

 • persones que obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'exempció del pagament per a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, les persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció i les persones víctimes de violència de gènere.

Exempció del 100% de l'import de la matrícula de 360€ per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,

 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),

 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i

 • infants o adolescents en acolliment familiar.

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020