Preinscripció i matrícula IFE

Llista d'admesos i llista d'espera IFE

Matrícula

El termini per a formalitzar la matrícula és del 20 al 24 de juliol.

Documentació que cal presentar al centre:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor (si l'alumne/a és menor d'edat)
 • Original i còpia del llibre de família (si l'alumne/a és menor d'edat)
 • Justificant del pagament de 100 €

Per a poder fer el pagament heu de descarregar el full de 100 €.

L'horari per a la presentació de la documentació a les oficines del centre és de 10:00 a 13:00 h.

Preinscripció

 
El número de places per a 1r d'IFE és de 12.

 

Llista amb el barem provisional IFE

 

Participants en el procés i requisits

Poden participar en el procés les persones interessades que compleixin tots els requisits següents:
a) Alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA), que disposin de l'informe emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP).
b) Alumnes d'entre 16 i 20 anys d'edat durant l'any natural d'inici de l'oferta, que compleixin com a màxim 21
anys d'edat durant l'any 2020.

Calendari

 • Oferta inicial de places escolars: 23 de juny de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 29 de juny al 7 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 8 de juliol de 2020 (al centre)
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 10 de juliol de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 13 al 15 de juliol de 2020
 • Llista baremada amb l'assignació definitiva: 17 de juliol de 2020
 • Matrícula: del 20 al 24 de juliol de 2020

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d'Educació (actualment no disponible). Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s'hi poden fer constar fins a trespeticions, per ordre de preferència. La sol·licitud es presenta al centre de la primera petició, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en el calendari. No s'admeten sol·licituds fora de termini.

La presentació de la sol·licitud es pot fer enviant un correu electrònic a l'adreça electrònica oficial del centre,

adjuntant el formulari de la sol·licitud de preinscripció complimentat i l'escaneig o fotografia de la
documentació acreditativa necessària.

L'adreça oficial del centre és: b7001735@xtec.cat

Sol·licitud de preinscripció

Documentació i criteris de prioritat

a) Documentació identificativa

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar en el termini establert la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l'educació obligatòria en què consti la condició d'alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Trebal, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

b) Documentació acreditativa dels criteris específics 

Proximitat del domicili al lloc de realització de l'itinerari (les puntuacions no són acumulables)
- Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 50 punts.
- Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 30 punts.
- Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre on s'imparteix l'itinerari: 15 punts.

Documentació acreditativa: 

 • Original i fotocòpia del DNI o targeta de residència on consta el NIE.
 • Si el domicili al·legat no coincideix amb el del DNI o la targeta de residència, o és un estranger sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne.

Situació d'escolarització en el curs acadèmic 2018-2019: per estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria: 25 punts.

 • Documentació acreditativa: certificat d'estudis o altra documentació que acrediti l'escolarització.

Participació per primera vegada en programes postobligatoris: per no haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació i inserció (PFI): 10 punts.

 • Documentació acreditativa: l'acreditació d'aquest criteri es fa marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.
En cas d'empat en les puntuacions tenen preferència els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Per desfer les situacions d'empat que encara es mantinguin es farà un sorteig en cada centre.
 
 

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020