Preinscripció i matrícula IFE 2024-25

Matrícula

El termini per a formalitzar la matrícula per als alumnes que han estat admesos és del 20 al 28 de juny.

Documentació que cal presentar al centre:

  • Justificant del pagament de 100 €.
  • Document de drets d'imatge i autorització sortides omplert i signat.

Descàrrega full de pagament

Descàrrega document drets d'imatge i autorització sortides 

La documentació es pot portar presencialment al centre o per correu electrònic a l'adreça secretaria@institutmontilivi.cat

L'horari per a la presentació de la documentació a les oficines del centre és de 09:30 a 13:30 h.

 

Preinscripció IFE curs 2024-25

 

Participants en el procés i requisits

Poden participar en el procés les persones interessades que compleixin tots els requisits següents:
a) Alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA), que disposin de l'informe emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP).
b) Alumnes d'entre 16 i 20 anys d'edat durant l'any natural d'inici de l'oferta.

Calendari

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d'Educació. Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s'hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència. La sol·licitud es presenta al centre de la primera petició, juntament amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en el calendari. No s'admeten sol·licituds fora de termini.

La presentació de la sol·licitud es pot fer presencialment a les oficines del centre o enviant un correu electrònic a l'adreça electrònica secretaria@institutmontilivi.cat, adjuntant el formulari de la sol·licitud de preinscripció omplert i l'escaneig o fotografia de la documentació acreditativa necessària.

Sol·licitud de preinscripció

Documentació i criteris de prioritat

Documentació identificativa

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar en el termini establert la documentació següent:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l'educació obligatòria en què consti la condició d'alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Trebal, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Criteris de prioritat

Si hi ha més demanda que places, s'apliquen, successivament, els criteris de prioritat en l'admissió següents:
     a) En primer lloc, l'alumnat que compleix 16 o 17 anys durant l'any en què accedeix a l'itinerari formatiu específic (IFE).
     b) En segon lloc, l'alumnat que compleix 18 anys durant l'any en què accedeix a l'IFE.
     c) En tercer lloc, l'alumnat que compleix 19 anys durant l'any en què accedeix a l'IFE.
     d) En quart lloc, l'alumnat que compleix 20 anys durant l'any en què accedeix a l'IFE.

Dins de cadascun dels grups d'edat establerts en el punt anterior, les sol·licituds es prioritzen d'acord amb els criteris següents:
     a) Situació d'escolarització en el curs acadèmic actual:
       - Estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria: 25 punts.
Documentació acreditativa: certificat d'estudis o altra documentació que acrediti l'escolarització.
     b) Participació per primera vegada en programes postobligatoris:
     - No haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació iinserció (PFI): 10 punts.
Documentació acreditativa: l'acreditació d'aquest criteri es formalitza marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

En cas d'empat en les puntuacions les assignacions es faran a partir del número de desempat.
 
 

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024