Preinscripció i matrícula IFE

Matrícula

Per a formalitzar la matrícula a l'Intinerari formatiu específic (IFE) cal descarregar el full per a poder fer el pagament de 100 € d'aportació al centre, i, un cop fet, portar el justificant d'aquest pagament a les oficines del centre entre l'1 i el 5 de juliol (ambdós inclosos).

Full pagament 100 €

Preinscripció

El Pla pilot experimental d'itineraris formatius específics (IFE) s'adreça a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista).

Per poder-se inscriure a un itinerari, l'alumne ha de tenir entre 16 i 20 anys d'edat (i complir com a màxim els 21 anys durant el 2019), i per accedir-hi cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

Enllaç a la sol·licitud d'inscripció

Calendari

 • Oferta inicial de places escolars: 6 de maig de 2019
 • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 27 de maig de 2019 (al centre)
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de juny de 2019
 • Presentació de reclamacions: del 4 al 7 de juny de 2019
 • Llista baremada amb l'assignació definitiva: 13 de juny de 2019
 • Matrícula: de l'1 al 5 de juliol de 2019.

Documentació i criteris de prioritat

a) Documentació identificativa

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar en el termini establert la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l'educació obligatòria en què consti la condició d'alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Trebal, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

b) Documentació acreditativa dels criteris específics 

Proximitat del domicili al lloc de realització de l'itinerari (les puntuacions no són acumulables)
- Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 50 punts.
- Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 30 punts.
- Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre on s'imparteix l'itinerari: 15 punts.

Documentació acreditativa: 

 • Original i fotocòpia del DNI o targeta de residència on consta el NIE.
 • Si el domicili al·legat no coincideix amb el del DNI o la targeta de residència, o és un estranger sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne.

Situació d'escolarització en el curs acadèmic 2018-2019: per estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria: 25 punts.

 • Documentació acreditativa: certificat d'estudis o altra documentació que acrediti l'escolarització.

Participació per primera vegada en programes postobligatoris: per no haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació i inserció (PFI): 10 punts.

 • Documentació acreditativa: l'acreditació d'aquest criteri es fa marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.
En cas d'empat en les puntuacions tenen preferència els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Per desfer les situacions d'empat que encara es mantinguin es farà un sorteig en cada centre.
 

Horari d'oficina per a la presentació de sol·licituds i/o documentació: de 9:30 a 13:30 h

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020