POT

POT19 - Proves d'obtenció de Títols del CFGS Integració Social


En la convocatòria de 2019, l'Institut Montilivi hostatja un tribunal de les POT del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Integració Social.

Trobareu tota la informació en aquest l'enllaç:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

Tots els tràmits es fan per Internet, però si heu de portar documentació al centre per acreditar algun requisit d'accés, de reducció de pagament o per demanar alguna convalidació, l'horari d´oficina és de 10 a 13 h cada dia.

Si necessiteu contactar amb algú del centre, us podeu dirigir al president del tribunal, Esther Company Galià, al correu electrònic ecompany@institutmontilivi.cat o al telèfon 972209458.


Procediment d'inscripció en les proves i pagament:

  •  El període d'inscripció en les proves és des de les 9.00 h del 7 d'octubre de 2019 fins a les 23.59 h del 23 d'octubre de 2019.

La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic, mitjançant l'aplicació informàtica disponible a la pàgina web del Departament d'Educació (apartat de Proves d'obtenció de títols).

La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard de la inscripció en les proves, que pot obtenir en el moment de la inscripció i que també rep a l'adreça de correu electrònic que fa constar en el formulari.

En el formulari d'inscripció, la persona aspirant ha de seleccionar tots els crèdits o unitats formatives en què vol ser avaluada, especificant de quins es demana convalidació o exempció.

Les persones aspirants no es poden inscriure a crèdits, unitats formatives o mòduls professionals superats amb anterioritat per millorar-ne la qualificació.

-  En relació a aquestes proves d'obtenció de títols, el crèdit o mòdul professional de Formació en centres de treball presenta les següents característiques:

a) No s'avalua mitjançant cap prova.

b) Pot demanar-se l'exempció indicant-ho al formulari d'inscripció. L'exempció l'atorga la comissió avaluadora si la persona aspirant acredita l'experiència professional corresponent a un nombre d'hores igual o superior a les del crèdit o mòdul professional de Formació en centres de treball, relacionada amb l'àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu en les proves del qual s'ha inscrit.

c) No és possible la inscripció únicament d'aquest crèdit o mòdul professional. Cal, com a mínim, la inscripció a un altre crèdit o unitat formativa del títol corresponent.

- A la pàgina web del Departament d'Educació (apartat de Proves d'obtenció de títols) hi ha disponible la “Sol·licitud de modificació de la inscripció a les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles de formació professional inicial”. En cas de sol·licitar canvis en els crèdits o unitats formatives inscrits, la persona interessada ha de fer-la arribar degudament complimentada a l'adreça de correu electrònic gestioproves.educacio@gencat.cat de l'Àrea de Gestió de Proves del Departament d'Educació, no més tard del dia 25 d'octubre de 2019. En aquest supòsit, cal haver satisfet prèviament les taxes d'inscripció corresponents, si escau.

 

 Documentació a presentar al centre assignat:

La presentació de la documentació es pot fer en mà (presentant una fotocòpia i l'original, als efectes d'autenticació), per correu certificat (en aquest cas, s'han de presentar fotocòpies compulsades) o per mitjans electrònics incloent còpies autenticades.

 

Documentació acreditativa dels requisits de participació i del dret a bonificació o exempció de la taxa , en cas que la persona inscrita hagi resultat exclosa en la llista provisional i no s'autoritzi la consulta o bé hi hagi incidències amb l'obtenció de dades.

La persona aspirant ha de presentar la documentació que tot seguit s'explicita al centre on farà la prova des del 26 de novembre de 2019 i fins al 10 de desembre de 2019, dins l'horari de registre del centre:

a) Document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què s'ha inscrit en les proves. El document aportat ha d'estar vigent, en cas contrari s'exclourà de la convocatòria a la persona aspirant;

b) Document acreditatiu del requisit acadèmic d'accés al·legat, d'acord amb l'apartat 2 d'aquest annex;

c) Document justificatiu de la bonificació o l'exempció de la taxa;

d) Volant provisional d'homologació d'estudis estrangers, si s'al·lega com a requisit acadèmic una titulació estrangera pendent d'homologació.

Les persones aspirants que no acreditin en el centre examinador, dins del termini establert, els requisits de participació o el dret a la bonificació o exempció de la taxa queden excloses de la convocatòria.

 

L’institut Montilivi l’encarregada de rebre la documentació serà la Sra M. Angels Gonzalez de secretaria  Horari de 10H a 13H.

Consulta del calendari d'exàmens: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/calendari/

  • Pel MP10 i per les UF2 i 3 del MP3 hi ha proves tècniques i pràctiques. Si es passa la tècnica amb 4 o més es pot fer la pràctica.
  • Per la resta de mòduls és prova única.
  • Cada Unitat Formativa té un examen independent, format per un test i uns exercicis. Es pot escollir en català o castellà.

 

Es poden consultar les caracterítiques específiques de les proves amb els criteris d'avaluació en aquest arxiu.

 

 

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2019