Horari d'atenció al públic

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 8 a 21 h  (del 24 de juny al 24 de juliol: de 8 h a 15 h)

Matins de dilluns a divendres de 10 h a 13 h
Tardes de 15 h a 17 h els dilluns, dimarts, dimecres i dijous.
(Juny-juliol-setembre: només matins de 10 h a 13 h)

Sol·licitud i recollida de títols

Sol·licitud i recollida de títols

Sol·licitud

L'alume/a, una vegada hagi finalitzat els seus estudis, ha de passar per les oficines per omplir i presentar la sol·licitud.

El cost del títol depèn dels estudis cursats. A oficines us facilitarem la sol·licitud del títol i un imprès per anar a pagar les taxes del títol.

Un cop pagades les taxes i presentada la documentació necessària, us donarem un resguard del títol, vàlid com a tal fins que rebeu el títol oficial.

Documentació que cal presentar: 

 • Original i fotocòpia del DNI
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa (si és el cas)

Els alumnes del curs 18/19 que aproven en 1a convocatòria han de tramitar el títol els dies 14 i 17 de juny.

Els alumnes de GM i GS del curs 18/19 que aproven en 2a convocatòria han de tramitar el títol el dia 21 de juny.

Els alumnes de GM i GS del curs 18/19 que aproven la FCT en l'avaluació del 19 de juliol han de tramitar el títol el dia 24 de juliol.

Recollida

Quan el títol arribi a l'institut, us enviarem una carta per informar-vos que ja podeu venir a recollir-lo.

Aleshores, heu d'adreçar-vos a les oficines. És imprescindible presentar el resguard del títol i el DNI.

En cas que no pugui venir la persona interessada, es pot autoritzar algú altre per venir a recollir-lo. En aquest cas, caldrà portar l'imprès d'autorització signat i l'original i fotocòpia del DNI de la persona interessada i d'aquella que vingui a fer el tràmit.

 

Certificats d'estudis

Certificats d'estudis

Acreditació nivell català

Acreditació nivell català

Tramitació

Nivell B (Certificat de nivell intermedi de català):

Pot demanar el certificat aquell alumnat que:

 • Tingui el Títol de graduació escolar (EGB), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB a Catalunya i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.
 • Tingui el Títol de tècnic/a auxiliar (FP1), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i l'FP1 a Catalunya i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Nivell C (Certificat de nivell de suficiència de català):

Pot demanar el certificat aquell alumnat que:

 • Títol de graduació en educació secundària (ESO) sempre que s'hagin cursat a Catalunya almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l'ESO, i s'hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d'acreditació d'haver aprovat la matèria de llengua catalana és d'aplicació als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007-2008.
 • Tingui el Títol de graduació en educació secundària obtingut a centres i aules de formació de persones adultes, sempre que s'hagin cursat a Catalunya almenys vuit cursos qualssevol entre la primària i l'ESO, i que s'hagi cursat i aprovat l'àrea de Llengua catalana als centres i aules de formació de persones adultes.
 • Tingui el Títol de batxillerat (LOGSE), sempre que s'hagin cursat a Catalunya tres cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l'ESO i el batxillerat i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
 • Tingui el Títol de batxillerat (BUP), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i el BUP a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.
 • Tingui el Títol de tècnic/a especialista (FP2) sempre que s'hagi cursat tota l'EGB, l'FP1 i l'FP2 a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Per sol·licitar el certificat haureu de presentar la documentació acreditativa d'haver cursat l'assignatura de català a tots els estudis (llibre d'escolaritat o certificat del centre).

Reconeixement ESO a efectes laborals

Reconeixement ESO a efectes laborals
D'acord amb la normativa vigent, les persones que tinguin els estudis esmentats en els enllaços que segueixen podran sol·licitar el reconeixement a efectes laborals al títol d'ESO o de batxillerat.
 

Estudis equivalents a efectes laborals al títol d'ESO.

Estudis equivalents a efectes laborals al títol de batxiller.

La persona interessada ha d'omplir una sol·licitud i enviar-la a l'adreça indicada en el model de sol·licitud que adjuntem, juntament amb un còpia del DNI i els certificats que avalin els estudis declarats.

Model de sol·licitud de reconeixement ESO.

Model de sol·licitud de reconeixement Bat.

Compleció cicles formatius LOGSE

Compleció cicles formatius LOGSE

Compleció d'estudis

És el procediment establert per l’administració per completar els ensenyaments de formació professional que s’extingeixen. Es poden completar els estudis durant els dos cursos següents a l'extinció.
Està regulat en l’Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol.
En el cas del nostre Institut estan afectats el CFGM de Laboratori, el CFGS de Secretariat i el CFGS d'Integració Social.

Inscripció i matrícula:

El procés d’inscripció i matrícula es realitzarà de l'1 al 15 d’octubre per a una o les dues convocatòries del curs actual (per venir a la segona s'ha de confirmar). Per a la segona convocatòria hi haurà un segon període de matriculació de l'1 al 15 de març.

Documents que cal presentar per poder-se matricular:

L'horari d'oficines és de 10.00 a 13.00 de dilluns a divendres i de 15.00 a 17.00 de dilluns a dimecres.

Els exàmens es faran durant els mesos de novembre (1a convocatòria) i d’abril (2a convocatòria).
El calendari dels exàmens es farà públic a la pàgina web, 15 dies abans del seu inici.


El curs 2016-2017 la compleció d'estudis està prevista per:

 • CFGS de Secretariat - Convocatòries 3 i 4
 • CFGM de Laboratori - Convocatòries 3 i 4

Convalidacions

Convalidacions

Per a la convalidació de mòduls o unitats formatives cal fer la sol·licitud des de la intranet del centre.

La sol·licitud de convalidació s'ha de presentar al tutor juntament amb el certificat oficial de notes, o el títol dels estudis cursats.

Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior 2019

Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior 2019

Aquest any es tornen a realitzar les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

CONVOCATÒRIA 2019

Important: Degut a la vaga convocada per al proper 16 de maig, la part específica de la prova d'accés a grau superior s'ha posposat per al dia 20 de maig.

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

Inscripció telemàtica ( pàgina web del Departament d’Ensenyament ) del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març.

Pagament de la taxa: fins a les 22 h del 26 de març.

Inscripció telemàtica ( pàgina web del Departament d’Ensenyament ) del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març.

Pagament de la taxa: fins a les 22 h del 26 de març.

Llistes provisionals d’aspirants  admesos i exclosos: a partir del 4 d'abril

Llistes provisionals d’ aspirants  admesos i exclosos: a partir del 5 d’abril

Presentació documentació (també la complementària en cas d'exclusió, no validació o errors en les dades) a la comissió avaluadora al centre: del 5 al 26 d’abril

Presentació documentació a la comissió avaluadora del centre: del 5 al 26 d’abril

En cas d'exclusió, no validació o errors en les dades, es pot presentar la documentació complementaria fins el 29 d'abril.

Llistes d’admesos definitiva: a partir del 29 d'abril

Llistes d’admesos definitiva: a partir del 30 d'abril

Dia de la prova: 8 de maig a les 15.30 h

Dies de la prova: 15 de maig a les 15.30 h (part comuna)

i 20 de maig a les 15.30 h  (part específica)

Qualificacions provisionals: a partir del 20 de maig

Termini per a presentar reclamacions al centre: del 21 al 23 de maig

Qualificacions provisionals: a partir del 28 de maig

Termini per a presentar reclamacions al centre: del 29 al 31 de maig

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 27 de maig

Qualificacions definitives i emissió de certificats de prova completa: a partir del 4 de juny

 

Trobareu tota la informació en l'enllaç següent: 

 

Proves d'accés de grau mitjà

Proves d'accés de grau superior

 

Horari d'oficina per a la presentació de documentació:

- Matins: de 10 a 13 h de dilluns a divendres.

- Tardes: de 15 a 17 h de dilluns a dijous.

POT

POT19 - Proves d'obtenció de Títols del CFGS Integració Social


En la convocatòria de 2019, l'Institut Montilivi hostatja un tribunal de les POT del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Integració Social.

Trobareu tota la informació en aquest l'enllaç:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

Tots els tràmits es fan per Internet, però si heu de portar documentació al centre per acreditar algun requisit d'accés, de reducció de pagament o per demanar alguna convalidació, l'horari d´oficina és de 10 a 13 h cada dia.

Si necessiteu contactar amb algú del centre, us podeu dirigir al president del tribunal, Esther Company Galià, al correu electrònic ecompany@institutmontilivi.cat o al telèfon 972209458.


Procediment d'inscripció en les proves i pagament:

 •  El període d'inscripció en les proves és des de les 9.00 h del 7 d'octubre de 2019 fins a les 23.59 h del 23 d'octubre de 2019.

La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic, mitjançant l'aplicació informàtica disponible a la pàgina web del Departament d'Educació (apartat de Proves d'obtenció de títols).

La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard de la inscripció en les proves, que pot obtenir en el moment de la inscripció i que també rep a l'adreça de correu electrònic que fa constar en el formulari.

En el formulari d'inscripció, la persona aspirant ha de seleccionar tots els crèdits o unitats formatives en què vol ser avaluada, especificant de quins es demana convalidació o exempció.

Les persones aspirants no es poden inscriure a crèdits, unitats formatives o mòduls professionals superats amb anterioritat per millorar-ne la qualificació.

-  En relació a aquestes proves d'obtenció de títols, el crèdit o mòdul professional de Formació en centres de treball presenta les següents característiques:

a) No s'avalua mitjançant cap prova.

b) Pot demanar-se l'exempció indicant-ho al formulari d'inscripció. L'exempció l'atorga la comissió avaluadora si la persona aspirant acredita l'experiència professional corresponent a un nombre d'hores igual o superior a les del crèdit o mòdul professional de Formació en centres de treball, relacionada amb l'àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu en les proves del qual s'ha inscrit.

c) No és possible la inscripció únicament d'aquest crèdit o mòdul professional. Cal, com a mínim, la inscripció a un altre crèdit o unitat formativa del títol corresponent.

- A la pàgina web del Departament d'Educació (apartat de Proves d'obtenció de títols) hi ha disponible la “Sol·licitud de modificació de la inscripció a les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles de formació professional inicial”. En cas de sol·licitar canvis en els crèdits o unitats formatives inscrits, la persona interessada ha de fer-la arribar degudament complimentada a l'adreça de correu electrònic gestioproves.educacio@gencat.cat de l'Àrea de Gestió de Proves del Departament d'Educació, no més tard del dia 25 d'octubre de 2019. En aquest supòsit, cal haver satisfet prèviament les taxes d'inscripció corresponents, si escau.

 

 Documentació a presentar al centre assignat:

La presentació de la documentació es pot fer en mà (presentant una fotocòpia i l'original, als efectes d'autenticació), per correu certificat (en aquest cas, s'han de presentar fotocòpies compulsades) o per mitjans electrònics incloent còpies autenticades.

 

Documentació acreditativa dels requisits de participació i del dret a bonificació o exempció de la taxa , en cas que la persona inscrita hagi resultat exclosa en la llista provisional i no s'autoritzi la consulta o bé hi hagi incidències amb l'obtenció de dades.

La persona aspirant ha de presentar la documentació que tot seguit s'explicita al centre on farà la prova des del 26 de novembre de 2019 i fins al 10 de desembre de 2019, dins l'horari de registre del centre:

a) Document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què s'ha inscrit en les proves. El document aportat ha d'estar vigent, en cas contrari s'exclourà de la convocatòria a la persona aspirant;

b) Document acreditatiu del requisit acadèmic d'accés al·legat, d'acord amb l'apartat 2 d'aquest annex;

c) Document justificatiu de la bonificació o l'exempció de la taxa;

d) Volant provisional d'homologació d'estudis estrangers, si s'al·lega com a requisit acadèmic una titulació estrangera pendent d'homologació.

Les persones aspirants que no acreditin en el centre examinador, dins del termini establert, els requisits de participació o el dret a la bonificació o exempció de la taxa queden excloses de la convocatòria.

 

L’institut Montilivi l’encarregada de rebre la documentació serà la Sra M. Angels Gonzalez de secretaria  Horari de 10H a 13H.

Consulta del calendari d'exàmens: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/calendari/

 • Pel MP10 i per les UF2 i 3 del MP3 hi ha proves tècniques i pràctiques. Si es passa la tècnica amb 4 o més es pot fer la pràctica.
 • Per la resta de mòduls és prova única.
 • Cada Unitat Formativa té un examen independent, format per un test i uns exercicis. Es pot escollir en català o castellà.

 

Es poden consultar les caracterítiques específiques de les proves amb els criteris d'avaluació en aquest arxiu.

 

 

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2019