Horari d'atenció al públic

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 8 a 21 h  (del 24 de juny al 24 de juliol: de 8 h a 15 h)

Matins de dilluns a divendres de 10 h a 13 h
Tardes de 15 h a 17 h els dilluns, dimarts, dimecres i dijous.
(Juny-juliol-setembre: només matins de 10 h a 13 h)

Sol·licitud i recollida de títols

Sol·licitud i recollida de títols

Sol·licitud

L'alume/a, una vegada hagi finalitzat els seus estudis, ha de passar per les oficines per omplir i presentar la sol·licitud.

El cost del títol depèn dels estudis cursats. A oficines us facilitarem la sol·licitud del títol i un imprès per anar a pagar les taxes del títol.

Un cop pagades les taxes i presentada la documentació necessària, us donarem un resguard del títol, vàlid com a tal fins que rebeu el títol oficial.

Documentació que cal presentar: 

 • Original i fotocòpia del DNI
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa (si és el cas)

Els alumnes del curs 18/19 que aproven en 1a convocatòria han de tramitar el títol els dies 14 i 17 de juny.

Els alumnes de GM i GS del curs 18/19 que aproven en 2a convocatòria han de tramitar el títol el dia 21 de juny.

Els alumnes de GM i GS del curs 18/19 que aproven la FCT en l'avaluació del 19 de juliol han de tramitar el títol el dia 24 de juliol.

Recollida

Quan el títol arribi a l'institut, us enviarem una carta per informar-vos que ja podeu venir a recollir-lo.

Aleshores, heu d'adreçar-vos a les oficines. És imprescindible presentar el resguard del títol i el DNI.

En cas que no pugui venir la persona interessada, es pot autoritzar algú altre per venir a recollir-lo. En aquest cas, caldrà portar l'imprès d'autorització signat i l'original i fotocòpia del DNI de la persona interessada i d'aquella que vingui a fer el tràmit.

 

Certificats d'estudis

Certificats d'estudis

Acreditació nivell català

Acreditació nivell català

Tramitació

Nivell B (Certificat de nivell intermedi de català):

Pot demanar el certificat aquell alumnat que:

 • Tingui el Títol de graduació escolar (EGB), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB a Catalunya i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.
 • Tingui el Títol de tècnic/a auxiliar (FP1), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i l'FP1 a Catalunya i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Nivell C (Certificat de nivell de suficiència de català):

Pot demanar el certificat aquell alumnat que:

 • Tingui el Títol de graduació en educació secundària (ESO), sempre que s'hagi cursat a Catalunya almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l'ESO i s'hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Aquesta equivalència és d'aplicació a partir del curs 2007-2008, sense caràcter retroactiu.
 • Tingui el Títol de graduació en educació secundària obtingut a centres i aules de formació de persones adultes, sempre que s'hagin cursat a Catalunya almenys vuit cursos qualssevol entre la primària i l'ESO, i que s'hagi cursat i aprovat l'àrea de Llengua catalana als centres i aules de formació de persones adultes.
 • Tingui el Títol de batxillerat (LOGSE), sempre que s'hagin cursat a Catalunya tres cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l'ESO i el batxillerat i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
 • Tingui el Títol de batxillerat (BUP), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i el BUP a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.
 • Tingui el Títol de tècnic/a especialista (FP2) sempre que s'hagi cursat tota l'EGB, l'FP1 i l'FP2 a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Per sol·licitar el certificat haureu de presentar la documentació acreditativa d'haver cursat l'assignatura de català a tots els estudis (llibre d'escolaritat o certificat del centre).

Reconeixement ESO a efectes laborals

Reconeixement ESO a efectes laborals
D'acord amb la normativa vigent, les persones que tinguin els estudis esmentats en els enllaços que segueixen podran sol·licitar el reconeixement a efectes laborals al títol d'ESO o de batxillerat.
 

Estudis equivalents a efectes laborals al títol d'ESO.

Estudis equivalents a efectes laborals al títol de batxiller.

La persona interessada ha d'omplir una sol·licitud i enviar-la a l'adreça indicada en el model de sol·licitud que adjuntem, juntament amb un còpia del DNI i els certificats que avalin els estudis declarats.

Model de sol·licitud de reconeixement ESO.

Model de sol·licitud de reconeixement Bat.

Proves obtenció ESO

Proves obtenció ESO

S'ha obert el procés d'inscripció per aquelles persones que no van obtenir el títol d'ESO i van finalitzar aquests estudis en el centre l'any 2016 o el 2017. El període d'inscripció és del 1 al 14 de febrer. Per a inscriure's cal omplir la sol·licitud i entregar-la al mateix centre.

Es poden presentar a la prova les persones que compleixen els requisits següents:

 1. Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural de la prova. També s'hi poden presentar amb de 17 anys o complir-los dins l'any natural de la prova si es troben en alguna d'aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acredita):
  - tenir un contracte laboral que els impedeix d'assistir al centre educatiu en règim ordinari,
  - trobar-se en procés d'obteir un permís de treball o 
  - ser esportista d'alt rendiment.
 2. Haver finalitzat l'ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
 3. Haver finalitzat l'ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presenten a les proves.

Compleció cicles formatius LOGSE

Compleció cicles formatius LOGSE

Compleció d'estudis

És el procediment establert per l’administració per completar els ensenyaments de formació professional que s’extingeixen. Es poden completar els estudis durant els dos cursos següents a l'extinció.
Està regulat en l’Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol.
En el cas del nostre Institut estan afectats el CFGM de Laboratori, el CFGS de Secretariat i el CFGS d'Integració Social.

Inscripció i matrícula:

El procés d’inscripció i matrícula es realitzarà de l'1 al 15 d’octubre per a una o les dues convocatòries del curs actual (per venir a la segona s'ha de confirmar). Per a la segona convocatòria hi haurà un segon període de matriculació de l'1 al 15 de març.

Documents que cal presentar per poder-se matricular:

L'horari d'oficines és de 10.00 a 13.00 de dilluns a divendres i de 15.00 a 17.00 de dilluns a dimecres.

Els exàmens es faran durant els mesos de novembre (1a convocatòria) i d’abril (2a convocatòria).
El calendari dels exàmens es farà públic a la pàgina web, 15 dies abans del seu inici.


El curs 2016-2017 la compleció d'estudis està prevista per:

 • CFGS de Secretariat - Convocatòries 3 i 4
 • CFGM de Laboratori - Convocatòries 3 i 4

Convalidacions

Convalidacions

Per a la convalidació de mòduls o unitats formatives cal fer la sol·licitud des de la intranet del centre.

La sol·licitud de convalidació s'ha de presentar al tutor juntament amb el certificat oficial de notes, o el títol dels estudis cursats.

Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior 2019

Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior 2019

Aquest any es tornen a realitzar les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

CONVOCATÒRIA 2019

Important: Degut a la vaga convocada per al proper 16 de maig, la part específica de la prova d'accés a grau superior s'ha posposat per al dia 20 de maig.

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

Inscripció telemàtica ( pàgina web del Departament d’Ensenyament ) del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març.

Pagament de la taxa: fins a les 22 h del 26 de març.

Inscripció telemàtica ( pàgina web del Departament d’Ensenyament ) del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març.

Pagament de la taxa: fins a les 22 h del 26 de març.

Llistes provisionals d’aspirants  admesos i exclosos: a partir del 4 d'abril

Llistes provisionals d’ aspirants  admesos i exclosos: a partir del 5 d’abril

Presentació documentació (també la complementària en cas d'exclusió, no validació o errors en les dades) a la comissió avaluadora al centre: del 5 al 26 d’abril

Presentació documentació a la comissió avaluadora del centre: del 5 al 26 d’abril

En cas d'exclusió, no validació o errors en les dades, es pot presentar la documentació complementaria fins el 29 d'abril.

Llistes d’admesos definitiva: a partir del 29 d'abril

Llistes d’admesos definitiva: a partir del 30 d'abril

Dia de la prova: 8 de maig a les 15.30 h

Dies de la prova: 15 de maig a les 15.30 h (part comuna)

i 20 de maig a les 15.30 h  (part específica)

Qualificacions provisionals: a partir del 20 de maig

Termini per a presentar reclamacions al centre: del 21 al 23 de maig

Qualificacions provisionals: a partir del 28 de maig

Termini per a presentar reclamacions al centre: del 29 al 31 de maig

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 27 de maig

Qualificacions definitives i emissió de certificats de prova completa: a partir del 4 de juny

 

Trobareu tota la informació en l'enllaç següent: 

 

Proves d'accés de grau mitjà

Proves d'accés de grau superior

 

Horari d'oficina per a la presentació de documentació:

- Matins: de 10 a 13 h de dilluns a divendres.

- Tardes: de 15 a 17 h de dilluns a dijous.

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2019