Cursos d'especialització d'FP

Curs d'especialització en ciberseguretat i entorns de les tecnologies de la informació

 

Calendari:

 • Període de presentació de sol·licituds: de l'1 al 7 de juliol de 2021
 • Publicació de la llista amb el barem provisional: 9 de juliol de 2021
 • Sorteig a efectes de desempat: 12 de juliol
 • Termini per a presentació de reclamacions: del 12 al 14 de juliol de 2021
 • Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 16 de juliol de 2021
 • Període de matrícula: del 19 al 23 de juliol

Presentació de sol·licituds de preinscripció

Les sol·licituds de preinscripció juntament amb la documentació requerida es poden entregar a les oficines del centre (de 9:30 a 13:30) o enviar al correu secretaria@institutmontilivi.cat

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud de preinscripció
 • DNI o altre document identificatiu
 • Certificat amb la qualificació mitjana del cicle de grau superior que dona accés al curs

Trobareu més informació i els cicles que donen accés en el curs a la resolució de la convocatòria del Departament

 

Matrícula

La documentació per a la matrícula es pot enviar escanejada al correu secretaria@institutmontilivi.cat  o bé presencialment a les oficines del centre (de 9:30 a 13:30) entre els dies 19 i 23 de juliol de 2021.

Documentació a presentar:

 • Fotocòpia del títol o del resguard de sol·licitud del títol del cicle de grau superior que dóna accés al curs.
 • Justificant del pagament d'aportació al centre (100 €). Finalment només cal fer aquest pagament 

Per fer el pagament cal descarregar el full:

Aportació al centre 100 €

 

 

POT

POT19 - Proves d'obtenció de Títols del CFGS Integració Social


IMPORTANT!

D’acord amb la informació disponible en aquests moments i seguint les indicacions de Protecció Civil, us comuniquem que les proves lliures per a l’obtenció de títols d’FP (previstes per al dimecres  22/01/2020) queden suspeses en previsió de greus afectacions climatològiques que podrien comportar el tancament d’alguns centres examinadors.

Les noves dates corresponents a les proves no realitzades seran anunciades oportunament en els centres examinadors i en la pàgina web de les Proves:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

En la convocatòria de 2019, l'Institut Montilivi hostatja un tribunal de les POT del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Integració Social.

Trobareu tota la informació en aquest l'enllaç:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

Tots els tràmits es fan per Internet, però si heu de portar documentació al centre per acreditar algun requisit d'accés, de reducció de pagament o per demanar alguna convalidació, l'horari d´oficina és de 10 a 13 h cada dia.

Si necessiteu contactar amb algú del centre, us podeu dirigir al president del tribunal, Esther Company Galià, al correu electrònic ecompany@institutmontilivi.cat o al telèfon 972209458.


 

Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior 2021

Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior 2021

 

Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior

CONVOCATÒRIA 2021

Els certificats de superació de les proves s'enviaran per correu ordinari a l'adreça indicada en la inscripció. Els de grau mitjà a partir de l'1 de juny i els de grau superior a partir del 3 de juny.

 

Important:

La documentació complementària (tant la que fa referència a l'obtenció de puntuació complementària com en el cas d'exclusió, no validació o errors en les dades) es pot enviar escanejada o fotografiada al correu secretaria@institutmontilivi.cat, entre els dies 14 i 27 d'abril de 2021 per grau mitjà i entre els dies 15 i 28 d'abril per grau superior. També es pot presentar a les oficines del centre en horari d'oficines:

Matins: de dilluns a divendres de 10:00 a  13:00 h

Tardes: dilluns, dimarts i dijous de 15:00 a 17:00 h

 

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

Inscripció telemàtica ( pàgina web del Departament d’Ensenyament ) del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021.

Inscripció telemàtica ( pàgina web del Departament d’Ensenyament ) del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021.

Publicació provisional d'aspirants admesos i exclosos: 13 d'abril de 2021

Publicació provisional d'aspirants admesos i exclosos: 14 d'abril de 2021

Presentació documentació (també la complementària en cas d'exclusió, no validació o errors en les dades) a la comissió avaluadora del centre: del 14 al 27 d'abril de 2021.

Presentació documentació a la comissió avaluadora del centre: del 15 al 28 d'abril de 2021.

 

Llistes d’admesos definitiva: 30 d'abril de 2021. 

Llistes d’admesos definitiva: 5 de maig de 2021.

Dia de la prova: 5 de maig. A les 15:30 presentació dels aspirants i a les 16:00 inici de la prova.

Dies de la prova: 12 de maig (part comuna) i 13 de maig (part específica).  A les 15:30 presentació dels aspirants i a les 16:00 inici de la prova.

Qualificacions provisionals: 21 de maig de 2021

Termini per a presentar reclamacions al centre: 24 al 26 de maig de 2021.

Qualificacions provisionals: 25 de maig de 2021

Termini per a presentar reclamacions al centre: del 26 al 28 de maig de 2021.

Qualificacions definitives i emissió de certificats prova completa: a partir del 28 de maig de 2021.

Qualificacions definitives i emissió de certificats de prova completa: a partir del 2 de juny de 2021

 

Trobareu tota la informació en els enllaços següent: 

Proves d'accés de grau mitjà

Proves d'accés de grau superior

 

Convalidacions

Convalidacions

Per a la convalidació de mòduls o unitats formatives cal fer la sol·licitud des de la intranet del centre.

La sol·licitud de convalidació s'ha de presentar al tutor juntament amb el certificat oficial de notes, o el títol dels estudis cursats.

Compleció cicles formatius LOGSE

Compleció cicles formatius LOGSE

Compleció d'estudis

És el procediment establert per l’administració per completar els ensenyaments de formació professional que s’extingeixen. Es poden completar els estudis durant els dos cursos següents a l'extinció.
Està regulat en l’Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol.
En el cas del nostre Institut estan afectats el CFGM de Laboratori, el CFGS de Secretariat i el CFGS d'Integració Social.

Inscripció i matrícula:

El procés d’inscripció i matrícula es realitzarà de l'1 al 15 d’octubre per a una o les dues convocatòries del curs actual (per venir a la segona s'ha de confirmar). Per a la segona convocatòria hi haurà un segon període de matriculació de l'1 al 15 de març.

Documents que cal presentar per poder-se matricular:

L'horari d'oficines és de 10.00 a 13.00 de dilluns a divendres i de 15.00 a 17.00 de dilluns a dimecres.

Els exàmens es faran durant els mesos de novembre (1a convocatòria) i d’abril (2a convocatòria).
El calendari dels exàmens es farà públic a la pàgina web, 15 dies abans del seu inici.


El curs 2016-2017 la compleció d'estudis està prevista per:

 • CFGS de Secretariat - Convocatòries 3 i 4
 • CFGM de Laboratori - Convocatòries 3 i 4

Proves obtenció ESO

Proves obtenció ESO

Proves d'obtenció del títol d'ESO pels alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2019 o 2020 i no van obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries.

Calendari:

Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció

De l'1 al 12 de febrer de 2021

Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d'admesos i exclosos

Entre el 15 i el 19 de febrer de 2021

Termini de presentació de reclamacions a les llistes d'admesos i exclosos

Del 22 al 24 de febrer de 2021

Realització de les proves

De l'1 al 12 de març de 2021

 

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2020 són: 

 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2019 o 2020.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2021.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2021 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  - Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2020-2021. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats. 

Imprès de sol·licitud

Reconeixement ESO a efectes laborals

Reconeixement ESO a efectes laborals
D'acord amb la normativa vigent, les persones que tinguin els estudis esmentats en els enllaços que segueixen podran sol·licitar el reconeixement a efectes laborals al títol d'ESO o de batxillerat.
 

Estudis equivalents a efectes laborals al títol d'ESO.

Estudis equivalents a efectes laborals al títol de batxiller.

La persona interessada ha d'omplir una sol·licitud i enviar-la a l'adreça indicada en el model de sol·licitud que adjuntem, juntament amb un còpia del DNI i els certificats que avalin els estudis declarats.

Model de sol·licitud de reconeixement ESO.

Model de sol·licitud de reconeixement Bat.

Acreditació nivell català

Acreditació nivell català

Tramitació

Nivell B (Certificat de nivell intermedi de català):

Pot demanar el certificat aquell alumnat que:

 • Tingui el Títol de graduació escolar (EGB), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB a Catalunya i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.
 • Tingui el Títol de tècnic/a auxiliar (FP1), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i l'FP1 a Catalunya i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Nivell C (Certificat de nivell de suficiència de català):

Pot demanar el certificat aquell alumnat que:

 • Títol de graduació en educació secundària (ESO) sempre que s'hagin cursat a Catalunya almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l'ESO, i s'hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d'acreditació d'haver aprovat la matèria de llengua catalana és d'aplicació als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007-2008.
 • Tingui el Títol de graduació en educació secundària obtingut a centres i aules de formació de persones adultes, sempre que s'hagin cursat a Catalunya almenys vuit cursos qualssevol entre la primària i l'ESO, i que s'hagi cursat i aprovat l'àrea de Llengua catalana als centres i aules de formació de persones adultes.
 • Tingui el Títol de batxillerat (LOGSE), sempre que s'hagin cursat a Catalunya tres cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l'ESO i el batxillerat i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
 • Tingui el Títol de batxillerat (BUP), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i el BUP a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.
 • Tingui el Títol de tècnic/a especialista (FP2) sempre que s'hagi cursat tota l'EGB, l'FP1 i l'FP2 a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

Per sol·licitar el certificat haureu de presentar a les oficines del centre la documentació acreditativa d'haver cursat l'assignatura de català a tots els estudis (llibre d'escolaritat o certificat del centre), juntament amb la sol·licitud

Certificats d'estudis

Certificats d'estudis

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2021