16
JUL
2021

Assignació de places a CFGS

Com a conseqüència d'una incidència informàtica no s'han assignat correctament les places de CFGS, moltes de les quals han quedat sense assignar. Per solucionar el problema hem publicat a la nostra pàgina web la llista amb l'assignació completa.

RECORDEU que hi ha tres vies d'accés i que les places s'assignen d'acord amb els següents percentatges.

Criteris d’assignació de plaça

Alguns centres tenen una demanda d‘inscripcions superior al nombre de places que ofereixen, cal que a la sol·licitud s’hi posin el màxim nombre de centres i places que us interessin.

Les sol·licituds de preinscripció a la formació professional s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles, i dins de cada via d’accés s’ordenen segons el criteri de prioritat de la qualificació mitjana dels estudis, del curs o de la prova d’accés de cada alumne.

A banda, a cada sol·licitud s’atorga un número de forma aleatòria. Aquest número s’utilitzarà en cas d’empat: s’obté un número obtingut per sorteig, i a partir d’aquest s’ordenen les sol·licituds empatades.

Hi ha 3 vies per accedir a les places de cicles formatius de grau superior:

  1. Via batxillerat o estudis equivalents: es reserven un 60% de les places. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries i afins per al cicle que es vulgui cursar.
  2. Via títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d’arts plàstiques i disseny: es reserven un 20% de les places. Les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les prioritats següents:
  • El primer lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà que procedeixen d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
  • En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà que procedeixen d’una família professional no afí.
  • Els tècnics que no acrediten la superació de la formació relacionada amb l’accés s’ordenen segons l’afinitat entre la família del grau mitjà cursat i la del grau superior a què volen accedir.

3. Via prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés o per altres titulacions que permeten l’accés, es reserven per aquesta via el 20% de les places. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.

 

Disculpeu les molèsties.

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2021