18
MAR
2020

Bases del Concurs Literari de Sant Jordi i el de Pla d'escriptura

L’INSTITUT MONTILIVI CONVOCA EL CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2020


LES BASES DEL CONCURS SÓN LES SEGÜENTS:
1. Poden prendre part en aquest concurs tots els alumnes de l’institut.
2. S’estableixen les següents categories:
1. 1r, 2n i 3r d’ESO
2. 4t d’ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
3. Modalitats:
A. Narració (màxim 2 DIN A4 escrits en una cara)
B. Poesia (1 DIN A4 escrit en una cara)
C. Teatre (màxim 2 DIN A4 escrits en una cara).
4.Els treballs hauran de ser inèdits, individuals, escrits en llengua catalana i hauran
d’incloure un d’aquests versos de Carner:

a) Ja no sap, quan es desvetlla, ni d’on ve ni com se diu
b) Es passen una síndria que és la més gran de l’hort

5. Hi haurà un primer i un segon premi per a cada categoria i modalitat. Si el jurat ho considera oportú, es pot deixar algun premi desert.
6. El jurat estarà format per persones vinculades a l’institut, majoritàriament del departament de llengua catalana.
7. La presentació dels treballs serà en DIN A4 i escrits amb ordinador. Tots els treballs han de tenir un títol.
8. En els originals no hi podrà constar el nom de l’autor; és obligatori presentar-los amb pseudònim.
9. Cal que els participants presentin els originals en un sobre, a la part exterior del qual figurarà: Concurs literari de Sant Jordi, el títol del treball, el pseudònim i la modalitat i categoria en què participa (exemple: categoria 1, modalitat narració). A l’interior, a més del treball presentat a concurs, s’inclourà un altre sobre petit on constaran el títol de l’obra i el pseudònim a fora i les dades personals de l’autor (nom, cognoms, curs) a dins.
10. Els treballs s’hauran de fer arribar per duplicat a la Recepció de l’Institut abans del 30 de març de 2020.
11. Els treballs guanyadors es donaran a conèixer el 23 d’abril, diada de Sant Jordi.

2n CONCURS DE FOTOGRAFIA LINGÜÍSTICA

BASES
1. Hi pot prendre part l'alumnat, el professorat i el PAS de l’Institut Montilivi.
2. Es defineixen quatre categories:
    a. 1r i 2n d’ESO
    b. 3r i 4t d’ESO
    c. Batxillerat i Cicles formatius
    d. Professorat i PAS
3. S’estableixen dos premis per categoria. El jurat podrà fer les mencions especials que consideri
escaients o declarar una categoria deserta, si s’escau.
4. El tema del concurs és: Les lletres hi són.
5. Les fotografies han de ser originals, ja siguin digitals o no. I no poden ser tractades/retocades.
6. Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d'alguna manera, al tema Les lletres hi són,
amb gràcia i originalitat sobre l’escriptura en el nostre entorn.
7. Les fotos podran ser en blanc i negre o en color. La mida recomanada és 13 x 18 cm.
8. La foto haurà d'anar enganxada en una cartolina DIN A4 on ha de constar, a la part de
darrere,Tema, Pseudònim i Categoria en la qual es participa. A la part de davant s’hi escriurà el
Títol (acompanyat d’una explicació).
9. El concursant lliurarà la foto dintre d'un sobre A4 tancat a consergeria.
10. El nom de l’autor no pot constar ni a la cartolina ni al sobre gran, dins del qual en posarà un de
més petit (plica) amb el pseudònim, les seves dades i una selfie en el mateix espai on s’ha realitzat la
foto que es presenta, per tal que el jurat en pugui certificar l’autenticitat.

11. Cada concursant podrà participar amb una única fotografia.
12. La propietat física del material presentat, així com els drets que se’n derivin, seran de l’Institut
Montilivi, que en podrà fer la difusió que consideri escaient.
13. Qualsevol qüestió sobrevinguda en la interpretació de les presents bases serà resolta pel jurat del
concurs.
14. La participació en el present concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
JURAT
La Comissió del Pla d’Escriptura
TERMINI
1. La data màxima de lliurament de les fotos és el dilluns 30 de març.
2. El veredicte del jurat es farà públic el dijous 23 d’abril.
ORGANITZA
La Comissió del Pla d’Escriptura

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2020