Preinscripció i matrícula cicles formatius de grau superior Curs 2021-22

Places vacants després del període de matricula

 

Les places que han quedat vacants després del període de matricula es repartiran en l'ordre següent:

 1. Persones que estan en llista d'espera del cicle que van demanar en 1a opció. Des del centre se'ls trucarà directament el dimarts 27 o dimecres 28 de juliol seguint l'ordre que estipula la llista d'espera. No cal que facin cap pas més.
 2. Si la llista d'espera s'ha exhaurit i continuen quedan places d'un cicle, les persones que han fet la preinscripció poden sol·lcitar aquestes places en la 2a fase d'admissió del setembre, seguint les instruccions que trobareu en aquest enllaç
 3. Si després de la 2a fase d'admissió de principis de setembre continuen quedan places d'agun cicle, les persones que no han fet la preinscripció poden sol·licitar-les omplint aquesta sol·licitud i enviant-la, juntament amb un certificat de qualificació dels estudis que donen l'accés, al correu secretaria@institutmontilivi.cat. Aquestes sol·licituds no es podran atendre fins passat el 6 de setembre i, en cas d'obtenció de plaça, es trucaria directament a la persona sol·licitant.

 

Presentació de la sol·licitud de preinscripció

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud en suport informàtic.

Si s'opta per la sol·licitud electrònica  (es pot fer quan es disposa d'algun tipus d'identificació electrònica, com l'idcat o el DNIe) i l'alumne/a disposa de número identificador RALC, el tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l'enviament del formulari i no cal presentar cap document identificatiu. La documentació acreditativa dels criteris de prioritat només cal adjuntar-la, en el mateix formulari de preinscripció degudament escanejades o fotografiades i en el termini establert, només si no s'ha pogut validar electrònicament.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. Les dades identificatives i acreditatives que no s'hagin pogut validar electrònicament s'hauran d'adjuntar en el mateix formulari de preinscripció degudament escanejades o fotografiades en el termini establert.

Enllaç per a la presentació de la sol·licitud

Oferta de places provisionals

Calendari de preinscripció i matrícula

Preinscripció

 • Oferta inicial de places per a la preinscripció: 21 de maig de 2021

 • Presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos

 • Presentació de documentació: fins a l'1 de juny de 2021

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 23 de juny de 2021

 • Presentació de reclamacions: del 23 (a partir de les 13:00 h) al 30 de juny de 2021

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2021

 • Sorteig del número de desempat: 5 de juliol de 2021, a les 11 h

 • Llista ordenada definitiva: 8 de juliol de 2021

 • Oferta final de places escolars: 16 de juliol de 2021

 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 16 de juliol de 2021

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l'19 al 23 de juliol de 2021

Documentació identificativa

Les persones que hagin presentat la sol·licitud electrònica i disposin del número d'identificació RALC, no han d'ajuntar cap document identificatiu. 

Si no es disposa de RALC: si és menor d'edat i no fa els 18 anys aquest any cal adjuntar llibre de família i el DNI de l'alumne/a i del pare, mare o tutor/a, i si és major d'edat o fa els 18 anys durant aquest any només cal adjuntar el DNI de l'alumne/a.

Les persones que han emplenat la sol·licitud amb suport informàtic han d'ajuntar en el mateix formulari de preinscripció:

 • Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2021:
  • El DNI o NIE, si no s'ha pogut validar el document electrònicament (consulteu la informació al resguard de la sol·licitud); el passaport o el document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'ha identificat.
 • Si l'alumne és menor d'edat, i no fa els 18 anys durant l'any 2021, també cal adjuntar:
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI o NIE de l'alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s'ha pogut validar el document electrònicament (consulteu la informació al resguard de la sol·licitud); o el passaport o el document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat.

Criteri de prioritat per a l'assignació de places

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

- Via d'accés: batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

- Via d'accés: títol de tècnic de formació professional; reserva del 20%.

Per aquesta via, les sol·licituds s'ordenen tenint en compte les prioritats següents:

 • En primer lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeixen d'una família professional afí. (Afinitat entre famílies professionals)
 • En segon lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeixen d'una família professional no afí.
 • Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional.

- Via d'accés: prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés; reserva del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

Documentació acreditativa del criteri de prioritat

Documents que es consideraran:

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles o
 • certificat de la qualificació de la prova d'accés.

- Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

- Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.

- Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

- Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

- Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.

La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

- Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d'aquesta prova.

 

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2021