Matrícula cicles formatius grau superior curs 2023/24

Llista d'alumnes assignats grau superior

Llista alumnes admesos 2a fase d'admissió

Els admesos a la 2a fase d'admissió han de portar els mateixos documents que els de la 1a fase a les oficines del centre el dia 12 de setembre.

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR                

Abans d'iniciar el procediment per a la matrícula cal comprovar que s'està en la llista d'admesos publicada el 18 de juliol.

El termini per a la matricula a cicles formatius de grau superior és del 19 al 24 de juliol, de 9:15 a 13:30 h. La documentació s'ha d'entregar presencialment al centre degudament omplerta i signada, i la pot lliurar el propi alumne o una altra persona. Les persones que no formalitzin la matrícula en aquest termini perdran la plaça assignada.

Documentació a presentar per a la matrícula de cicles de grau superior

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
 • Fitxa personal de dades
 • Justificant de l'ingrés del pagament de 100 € d'aportació al centre i justificant de l'import de la matrícula (360 € sense bonificació). En el cas de sol·licitar bonificació o exempció de la part de matrícula, també cal presentar el document que dona dret a la bonificació o exempció.
 • Imprescindible: fotocòpia del títol o resguard del títol de batxillerat, del títol o resguard del títol del cicle de grau mitjà o de la prova d'accés.
 • Document acceptació condicions de la formació DUAL
Per matricular-se i obtenir els documents  fitxa personal de dades, acceptació condicions de la formació DUAL  i  fulls de pagament, cal omplir aquest formulari.

 

En cas que el curs que ve (2023-24) es tingui algun germà ja matriculat al centre, el primer que es matricula paga l’aportació al cnetre sencera i els altres 10 € menys. Cal presentar també el justificant de pagament del primer germà perquè es faci efectiu el descompte.

Bonificacions

Bonificació del 50% de l'import de la matrícula de 360 € per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general 

 • membres de famílies monoparentals

 • persones que han obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Exempció del 100% de l'import de la matrícula de 360 € per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial

 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)

 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% 

 • infants o adolescents en acolliment familiar

 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat, les persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció i les persones víctimes de violència de gènere

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024