Matrícula ESO Curs 2024/25

El termini per a formalitzar la matrícula a l'ESO és del 18 al 26 de juny.

 

Documentació a presentar al centre per a formalitzar la matrícula

  1. Fotocòpia DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

  2. Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
    - Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
    - Si l'alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

  3. Resguard del pagament de l'aportació de 70 €, en el cas general, o de 60 € en el cas que tingui un germà ja matriculat per al curs 24/25 i que hagi fet el pagament de l'aportació sencera que inclou la quota de l'AMPA (en aquest supòsit caldrà aportar el justificant del germà que ha fet el pagament de l'aportació sencera). Els alumnes amb necessitats educatives especials de tipus socioeconòmic (NEE-B) estan exempts del pagament de l'aportació de 70 €.

  4. La carta de compromís i el document de drets d'imatge i autorització de sortides degudament omplerts i signats.

Podeu descarregar la carta de compromís, el document de drets d'imatge i autorització de sortides i el full de pagament corresponent aquí mateix o demanar-los a la consergeria del centre.

Full de pagament de 70 €

Full de pagament de 60 €

Carta de compromís

Drets d'imatge i autorització de sortides

Declaració sobre l'opció de religió (Només alumnes que volen cursar la matèria de religió)

Cal omplir un formulari amb les dades necessàries per al contacte entre el centre i les famílies. Aquest formulari es pot omplir en el moment de la matrícula al centre o en aquest enllaç.

La documentació s'ha d'entregar presencialment al centre entre els dies 18 i 26 de juny de 9.30 a 13.30. No cal demanar cita prèvia.

 

Important: Opció llengua estrangera alumnes de 1r d'ESO

L’alumne pot escollir com a 1a llengua estrangera francès o anglès. Cal continuar amb aquesta llengua fins a 4t d’ESO. Des de 1r d’ESO s’ofereix també la possibilitat de fer l'optativa 2a llengua estrangera (anglès o francès), que no pot ser la mateixa que es faci com a 1a llengua i també és obligatori continuar-la com a optativa fins a 4t d’ESO. 

Sol·licitud llengua estrangera (a entregar amb la resta de documentació per a la matrícula)

NOTA: ÉS IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓ DE TOTS ELS DOCUMENTS PER TAL DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA.

 

 

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024